За контакти:
централа тел.: 03118/26-01; 21-71
тел.: 0884233790
тел. на кмета: 03118/22-50
факс: 03118/25-00
e-mail: sadovo@sadovo.bg

БАНКОВА СМЕТКА

     Уважаеми данъкоплатци,

Един от начините, по които може да платите задълженията си за данъци и такси към Община Садово е:

БУЛСТАТ 000471582

По банкова сметка IBAN BG35 CECB 9790 8442 7972 00 в Централна кооперативна банка с банков идентификационен код (BIC) – CECBBGSF, като се посочва в нареждането за плащане съответния код за вид плащане както следва:

№ по ред

Код за вид плащане

Вид на данъка или таксата

1.

44 21 00

Данък върху недвижимите имоти

2.

44 24 00

Такса за битови отпадъци

3.

44 23 00

Данък върху превозните средства

4.

44 14 00

Патентен данък

5.

44 25 00

Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин

6.

44 28 00

Туристически данък

7.

44 22 00

Данък върху наследствата

8.

44 34 00

Други данъци
(пътен данък и др.)

9.

44 65 00

Глоби и имуществени санкции

10.

44 70 00

Други неданъчни приходи
(разходи по предоставяне на обществена информация и др.)

11.


 


44 80 01
Такси за технически услуги
(издаване и презаверяване на скици, определяне на строителна линия и ниво на строеж, издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по ТСУ, заверяване на копия от планове и документацията към тях, издаване на разрешение за строеж, основен ремонт и преустройство на съществуващи сгради и помещения в тях)

12.

44 80 07

Такси за административни услуги
(издаване на различни видове удостоверения, заверки на документи и др.)

13.

44 80 08

Такси за ползване на пазари, тротоари и други общински терени

14.

44 80 11

Такси за гробни места

15.

44 80 13

Такса за притежаване на куче