За контакти:
централа тел.: 03118/26-01; 21-71
тел.: 0884233790
тел. на кмета: 03118/22-50
факс: 03118/25-00
e-mail: sadovo@sadovo.bg

ОБЯВЛЕНИЯ

.

,,

Обявление за одобрен проект ИПУП-ПРЗ по плана на с. Селци

Публикувано на: 10.03.2023 г.

Вижте повече
,

Отчет на община Садово по ЗЕЕ за 2022 г.

Публикувян на: 10.03.2023 г.

Вижте повече
.

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността "Ръководител на звено за вътрешен одит"

Публикуван на: 02.03.2023 г.

Вижте повече
,,,,

Приложение № 4 към Решение № 515 - Списък на животновъдните обекти на територията на община Садово

Публикуван на: 28.02.2023 г.

Вижте повече
,,,

Приложение № 3 към Решение № 515 - Правила за ползване на мерите и пасищата на територията на община Садово

Публикувано на: 28.02.2023 г.

Вижте повече
,

Приложение № 2 към Решение № 515 - Списък на пасищата, мерите и ливадите ат общинския подземлен фонд определени за индивидуално ползване за стопонската 2023/2024 година

Публикувано на: 28.02.2023 г.

Вижте повече

,

Приложение № 1 към Решение № 515 -Списък на пасища, мери и ливадите от общинския подземлен фонд определени за общо ползване за стопанската 2023/2024 година

Публикувано на: 28.02.2023 г.

Вижте повече

Б

Решение № 515 взето с Протокол № 47 от заседание на Общински съвет - Садово, проведено на 27.02.2023 г.

Публикувано на: 28.02.2023 г.

Вижте повече

,

Съобщение до всички земеделски стопани, които желаят да кандидатстват за разпределението на пасища, мери и ливади от общинския и държавен подземлен фонд 2023/2024 година

Приложения

Публикувано на: 28.02.2023 г.

Вижте повече

,

Обявление за одобрен проект за ИПУП-ПРЗ за УПИ по план на с. Милево

Публикувано на: 21.02.2023 г.

Вижте повече

......

Заповед за учредяване на правото на ползване

Публикувана на: 17.02.2023 г.

Вижте повече

....

Обявление за изготвен проект за ИПУП-ПРЗ по план на с. Чешнегирово

Публикувана на: 16.02.2023 г.

Вижте повече

,

Обява за публичен търг за продажба на имот по план на гр. Садово

Публикувана на: 13.02.2023 г.

Вижте повече

,

Обява за публичен търг за продажба на имот по плана на гр. Садово

Публикувана на: 13.02.2023 г.

Вижте повече

,

Обява за публичен търг за продажба на корен на тополови дървета

Публикувана на: 13.02.2023 г.

Вижте повече

,

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водоземяне на подземни води в землището на с. Поповица

Публикувано на: 13.02.2023 г.

Вижте повече

.....

Съобщение за инвестиционно предложение в ПИ с. Чешнегирово

Публикувано на: 13.02.2023 г.

Вижте повече

....

Обява за провеждане на конкурс за длъжността "Ръководител звено за вътрешен отит"

Публикувана на: 09.02.2023 г.

Вижте повече

,

Обявление за приемане на Решение № 505 на ОбС - Садово

Публикувано на: 06.02.2023 г.

Вижте повече

,,

Заповед № РД-04-22 от 26.01.2023 г. относно откриване на процедура за извършване на търговска дейност с тайно наддаване за придаване на правото на собственост в с. Караджово

Публикувана на: 31.01.2023 г.

Вижте повече

.

Заповед № РД-04-21 от 26.01.2023 г. относно откриване на процедура за извършване на търговска дейност с тайно наддаване за придаване на правото на собственост в с. Караджово

Публикувана на: 31.01.2023 г.

Вижте повече

,,

Обява за изготвен проект за ИПУП-ПРЗ по план на с. Катуница

Публикувано на: 30.01.2023 г.

Вижте повече

.

Обява за инвестиционно предложение в с. Катуница

Публикувана на: 30.01.2023 г.

Вижте повече

.....

Обява за инвестиционно предложение в с. Селци

Публикувана на: 30.01.2023 г.

Вижте повече
..

Заповед № 413 от 22.12.2022 г. на кмета на община Садово

Публикувана на: 23.01.2023 г.

Вижте повече
,

Обявление по Решение № 490 на ОбС - Садово за изработка на проект за ПУП-ПРЗ по план на с. Чешнегирово

Публикувано на: 10.01.2023 г.

Вижте повече
,,

Обявление по Решение № 489 на ОбС - Садово за изработка на проект ПУП-ПРЗ по план на с. Кочево

Публикувано на: 10.01.2023 г.

Вижте повече
,,,

Обявление по Решение № 488 на ОбС - Садово за изработка на проект ПУП-ПРЗ по план на с. Катуница

Публикувано на: 09.01.2023 г.

Вижте повече

,

Обявление по Решение № 492 на ОбС - Садово за изработване на проект ПУП-ПП по план на с. Поповица

Публикувано на: 09.01.2023 г.

Вижте повече

,

Обявление за изготвен проект за ИПУП-ПРЗ по план на с. Селци

Публикувано на: 04.01.2023 г.

Вижте повече

,

Обявление за одобрен проект за ПУП - ПП за определяне на трасета за захранваща кабелна линия гр. Садово

Публикувано на: 19.12.2022 г.

В ижте повече

,

Обявление за одобрен проект за ИПУП-ПРЗ по план на с. Кочево

Публикувано на: 13.12.2022 г.

Вижте повече

,,

Протокол от заседание на Временна комисия за провеждане на избор на съдебни заседатели при Общински съвет-Садово от проведено заседание на 13.12.2022г.

Публикувано на: 13.12.2022г.

Вижте повече

......

Доклад на Временна комисия за попълване на списъка на съдебни заседатели при Общински съвет-Садово от проведено заседание на 13.12.2022г.

Публикувано на: 13.12.2022г.

Вижте повече

......

Съобщение за инвестиционно предложение в с. Ахматово.

Публикувано на: 06.12.2022 г.

Вижте повече

.....

Съобщение от Директора на РИОСВ -Пловдив за осигуряване на обществен достъп до информация за инвестиционно предложение

Публикувано на: 29.11.2022 г.

Вижте повече

,

Доклад на Временна комисия за попълване на списъка на съдебни заседатели при Общински съвет-Садово от проведено заседание на 29.11.2022г.

Публикувано на: 29.11.2022г.

Вижте повече

.....

Приложение № 1 към Доклад от заседание на ВК, проведено на 29.11.2022г.

Публикувано на: 29.11.2022г.

Вижте повече

.....

Съобщение във връзка с извършване на ремонтни дейности по пътя кв. Дебър в посока Асеновград

Публикувано на: 26.11.2022 г.

Вижте повече

,

Обява за откриване на процедура по попълване на списъка на съдебни заседатели с мадат 2023-2027г. за Районен съд-Асеновград от квотата на Община Садово

Публикувана на: 21.11.2022г.

В ижте повече
......

Заповед № 363/15.11.2022 г. за извършване на дерегистрация по постоянен и настоящ адрес в гр. Садово.

Публикувана на: 16.11.2022 г.

Вижте повече

....

Съобщение от ОС "Земеделие", във връзка с прилагане на схема за държавна помощ.

Публикувано на: 15.11.2022 г. 

Вижте повече

.....

Покана за обществено обсъждане.

Публикувана на 08.11.2022 г.

Вижте повече
,

Обявление  за изготвен проект за ИПУП-ПРЗ по плана на с. Ахматово

Публикуван на: 04.11.2022 г.

Вижте повече
,

Обява за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на общинска собственост в населените места на община Садово.

Публикувана на: 03.11.2022 г.

Вижте повече

........

Съобщение за осигуряване на обществен достъп до информация, във връзка с инвестиционно предложение с. Милево.

Публикувано на: 31.10.2022 г.

Вижте повече
......

Съобщение за постъпило уведомление в РИОСВ - Пловдив, във връзка с инвестиционно предложение.

Публикувано на: 31.10.2022 г.

Вижте повече

.......

Протокол от заседание на Временна комисия за провеждане на избор на съдебни заседатели при Общински съвет-Садово от проведено заседание на 28.10.2022г.

Публикувано на: 28.10.2022г.

......

Вижте повече

......

Доклад на Временна комисия за избор на съдебни заседатели при Общински съвет-Садово от проведено заседание на 28.10.2022г.

Публикувано на: 28.10.2022г.

Вижте повече

,

,

Заповед №344 от 28.10.2022 г. за районите за сметосъбиране, видове предлагани услуги и честотата на сметоизвозване в Община Садово през 2023 г.

Публикувана на: 28.10.2022 г.

Вижте повече

,

Обява за публичен търг за продажба на корен на тополови дървета с. Катуница.

Публикувана на: 17.10.2022 г.......

Вижте повече
.

Доклад на Временна комисия за избор на съдебни заседатели при Общински съвет-Садово от проведено заседание на 14.10.2022 година

Публикувано на: 14.10.2022г.

Вижте повече

Приложение № 1 към Доклад от заседание на ВК, проведено на 14.10.2022г.

Публикувано на: 14.10.2022 г.

.....

Вижте повече

Съобщение за постъпило в РИОСВ - Пловдив, във връзка с инвестиционно предложение.

Публикувано на: 12.10.2022 г..

.....

Вижте повече

Съобщение за публично обявяване от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район".

Публикувано на: 12.10.2022 г.

.....

Вижте повече

,

Обява за откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели с мандат 2023-2027 г. за Районен  съд гр. Асеновград от квотата на Общински съвет гр. Садово.

Публикувана на: 04.10.2022 г.

Вижте повече
,,,

Обявление по Решение № 447 на ОбС - Садово за изработка на проект ПУП-ПП с. Катуница

Публикувано на: 21.09.2022 г.

Вижте повече
,,,

Обява за публичен търг за продажба на имот по план на с. Чешнегирово

Публикувана на: 12.09.2022 г.

Вижте повече
,,,

Обява за публичен търг за продажба на имот по план на с. Болярци

Публикувана на: 12.09.2022 г.

Вижте повече
,,,

Обява за публичен търг за предоставяне под наем на общинско имущество в гр. Садово

Публикувана на: 12.09.2022 г.

Вижте повече
,,

Обява за публичен търг за продажба на имот по план на с. Чешнегирово

Публикувана на: 12.09.2022 г.

Вижте повече
..

Обява за публичен търг за продажба на имот по план на с. Чешнегирово

Публикувана на: 12.09.2022 г. 

Вижте повече
,,

Обявление за изготвен проект за ИПУП-ПР по план на гр. Садово

Публикувано на: 31.08.2022 г.

Вижте повече
,,,

Заповед № 239 от 25.08.2022 г. за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на корен на бракувани трайни насаждения

Публикувана на: 31.08.2022 г.

Вижте повече
,,

Заповед № 235 от 25.08.2022 г. на кмета на община Садово

Публикувана на: 25.08.2022 г.

Вижте повече
,

Днес,   08.08.2022 г.  , на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, община Садово обявява ИП за: Удвояване на участъци от жп линията Крумово-Свиленград-Турска граница, с възложител Държавно предприятие „Национална компания железопътна инфраструктура“.

Публикувано на: 08.08.2022 г.

Вижте повече
,

Обявление за изготвен проект за ИПУП-ПРЗ по план на гр. Садово

Публикувано на: 05.08.2022 г.

Вижте повече

.

........

Заповед № ПО-09-839/02.08.2022 г., № ПО-09-839-1/02.08.2022 г. и № ПО-09-839–2/02.08.2022 г. на Областна дирекция "Земеделие"  гр. Пловдив

Публикувано на: 05.08.2022 г.

Вижте повече

 

Обявление за одобрен проект за ПУП-ПРЗ в землището на с. Чешнегирово

Публикувано на: 25.07.2022 г.

Вижте повече

,

Обява за публичен търг за продажба на имот с. Богданица

Публикувана на: 25.07.2022 г.

Вижте повече

...

Съобщение за предоставяне на достъп до информация за инвестиционно предложение в с. Милево

Публикувано на: 12.07.2022 г.

......

Вижте повече

...

Списък на земеделските земи по населени места, който ще се отдава под наем за стопанската 2022/2023 година

Публикуван на: 11.07.2022 г.

....

Вижте повече

.......

Обявление по Решение № 411, взето с Протокол № 31 от заседание на Общински съвет гр. Садово

Публикувано на: 08.07.2022 г.

Вижте повече

.......

Обявление по Решение № 406, взето с Протокол № 35 от заседание на Общински съвет гр. Садово

Публикувано на: 07.07.2022 г.

Вижте повече

.......

Обявление по Решение № 405, взето с Протокол № 35 от заседание на Общински съвет гр. Садово

Публикувано на: 07.07.2022 г.

Вижте повече

.......

Съобщение за инвестиционно предложение в с. Караджово

Публикувано на: 23.06.2022 г. 

                                                                                                                  

Вижте повече

Заповед № 158/16.06.2022 г. на кмета на община Садово

Публикувана на: 17.06.2022 г.

Вижте повече

.....

Обява за публичен търг за продажба на имот с. Моминско

Публикувана на: 15.06.2022 г.

В ижте повече

,,

Обява за публичен търг за продажба на имот по план на с. Чешнегирово

Публикувана на: 02.06.2022 г.

Вижте повече

.....

Обявление за изработен проект за ПУП-ПРЗ за землището на с. Катуница

Публикувано на: 02.06.2022 г.

Вижте повече

.......

Обявление по Решение № 384, взето с протокол № 33 от заседание на Общински съвет Садово с което се разрешава изработването на проект за промяна на предназначението на земеделска земя в землището на гр. Садово

Публикувано на: 01.06.2022 г.

Вижте повече

,,,

Обявление по Решение № 382, ​​​​взето с протокол № 33 от заседание на Общински съвет Садово

Публикувано на: 01.06.2022 г.

Вижте повече
,,

Обявление по Решение № 383, взето с протокол № 33 от заседание на Общински съвет Садово

Публикувано на: 01.06.2022 г.

Вижте повече

 

Обявление за одобрен проект за ИПУП-ПРЗ по план на с. Болярци

Публикувано на: 01.06.2022 г.

Вижте повече
,

Обявление по Решение № 384, взето с протокол № 33 от заседание на Общински съвет Садово за разрешение за изработване на проект за предназначението на земеделска земя в землището на с. Моминско

Публикувано на: 01.06.2022 г.

Вижте повече

,

Протокол № 2 на комисията по Заповед № 70 от 22.03.2022 г. на кмета на община Садово

Публикуван на: 01.06.2022 г.

Вижте повече

,

Съобщение във връзка с инвестиционно предложение "Предприятие за рециклиране на пластмаса и производство на регранулат" в землище на с. Караджово

Публикувано на: 27.05.2022 г.

Вижте повече

,,

Съобщение за одобрен проект за ПУП-ПРЗ в местността "Чикура" с. Катуница

Публикувано на: 25.05.2022 г.

Вижте повече

,,,

Обявление за одобрен проект за ИПУП-ПРЗ по план на с. Караджово

Публикувано на: 18.05.2022 г.

Вижте повече
..

Заповед № 131 от 18.05.2022 г. на кмета на община Садово

Публикувана на: 18.05.2022 г.

Вижте повече
......

Обявление за одобрен проект за ПУП-ПРЗ за ПИ в с. Катуница

Публикувано на: 17.05.2022 г.

Вижте повече

........

Съобщение до жителите на населените места: Кочево, Моминско, Ахматово, Богданица и Караджово относно проведено на демографско изследване

Публикувано на: 04.05.2022 г.

Вижте повече
,

Протокол № 1 на комисията определена със Заповед № 70 от 22.03.2022 г. на кмета на община Садово

Публикуван на: 29.04.2022 г.

Вижте повече
...

Справка от резултатите от обществените консултации по проект за изменение и допълнение на Наредба №4 за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в Община Садово

Публикувана на: 19.04.2022 г.

Вижте повече
...

Заповед № 105 от 18.04.2022 г. на кмета на община Садово относно дерегистрация по постоянен настоящ адрес на лице

Публикувана на: 19.04.2022 г. 

Вижте повече
...

Обявление по Решение № 358, взето с Протокол № 31 от заседание на ОбС гр. Садово.

Публикувано на: 13.04.2022 г.

Вижте повече
,,,,,

Съобщение за публично обявяване на издаване на разрешително за водоземане на подземни води

Публикувано на: 11.04.2022 г.

Вижте повече
,,,

Обявление за изработен проект ПУП-ПП на проектно трасе на кабелна линия в местността "Балък Сартъ" гр. Садово

Публикувано на: 30.03.2022 г.

Вижте повече
,,,,

Информация за изпълнение на общинска програма за конкретно използване на енергия от възобновяеми източници и биогрива

Публикувана на: 25.03.2022 г.

Вижте повече
,,,,

Обявление за одобрен проект за ИПУП-ПР за с. Чешнегирово

Публикувано на: 25.03.2022 г.

Вижте повече
..

Обявление за одобрен проект за ИПУП-ПРЗ по план на с. Кочево

Публикувано на: 22.03.2022 г.

Вижте повече
,,,

Обявление за изготвен проект за ИПУП-ПРЗ по план на с. Болярци

Публикувано на: 17.03.2022 г.

Вижте повече
,,,

Съобщение за изготвен проект за изменение на ИПУП-ПРЗ по план на с. Караджово

Публикувано на: 15.03.2022 г.

Вижте повече
,,

Молба за обявяване на смърт на изчезнало лице

Публикувана на: 10.03.2022 г.

Вижте повече
,,,

Обявление по Решение № 345, взето с протокол № 30 от заседанието на Общинския съвет Садово

Публикувано на: 09.03.2022 г.

Вижте повече
,,,

Обявление по проект за публично обсъждане на Наредба за изменение на Наредба № 4

Публикувано на: 07.03.2022 г.

Вижте повече
,,

Обявление за постъпил проект ПУП - ПРЗ с. Катуница

Публикувано на: 01.03.2022 г.

Вижте повече
,,

Обява за инвестиционно предложение "ВП Брандс Интернешънъл" АД

Публикувано на: 28.02.2022 г.

Вижте повече
,,,,

Приложение № 4 - списък на животновъдните обекти на територията на община Садово

Публикувано на: 28.02.2022 г.

Вижте повече
,,,

Приложение № 3 към Решение № 339 - правила за ползване на пасищата, мери и ливадите от общинския фонд за стопанска дейност 2022/2023 г.

Публикувано на: 28.02.2022 г.

Вижте повече
,,,

Приложение № 2 към Решение № 339 - списък на пасищата, мери и ливадите от общинския подземен фонд определени за индивидуално ползване за стопанската 2022/2023 г.

Публикувано на: 28.02.2022 г.

Вижте повече
,,,

Приложение № 1 към Решение № 339 - списък на пасищата, мери и ливадите от общинския подземен фонд определени за ползване за стопанската 2022/2023 г.

Публикувано на: 28.02.2022 г.

Вижте повече
,,,

Решение № 339 взето с Протокол № 30 от заседанието на Общния съвет - Садово, проведено на 25.02.2022 г.

Публикувано на: 28.02.2022 г.

Вижте повече
,,,

Съобщение за всички земеделски стопани, които желаят да кандидатстват за разпределението на пасища, мери и ливади от общински и държавен подземен фонд 2022/2023 г.

Приложения

Публикувано на: 28.02.2022 г.

Вижте повече
,,

Обява за публичен търг за предоставяне под наем на общинско имущество с. Болярци

Публикувана на: 17.02.2022 г.

Вижте повече
,,,

Обява за публичен търг за продажба на имот - частна общинска собственост с. Поповица

Публикувана на: 17.02.2022 г.

Вижте повече
.

Обява за публичен търг за продажба на имот - частна общинска собственост в землището на с. Караджово

Публикувана на: 17.02.2022 г.

Вижте повече
.

Обява  за публичен търг за предоставяне под наем на общинско имущество в Стопански двор гр. Садово

Публикувана на: 17.02.2022 г.

Вижте повече

,

Заповед № 15 от 21.01.2022 г. на кмета на община Садово в изпълнение на решение № 306, взето с протокол № 28 от заседание на ОбС - Садово

Публикувана на: 25.01.2022 г.

Вижте повече

,,

Обявление на Решение № 323, взето с протокол № 28 на ОбС Садово

Публикувана на: 10.01.2022 г.

Вижте повече

,,,

Обявление на Решение № 322, взето с протокол № 28 на ОбС Садово

Публикувано на: 10.01.2022 г.

Вижте повече
......

Обявление на Решение № 325, взето с протокол № 28 на Общински съвет Садово

Публикувано на: 05.01.2022 г.

Вижте повече
....

Обява за инвестиционно предложение в землището на с. Чешнегирово

Публикувана на: 30.12.2021 г.

Вижте повече
...

Обявление за одобрен проект за ИПУП-ПР за УПИ Х-456 по плана на с. Катуница

Публикувано на: 15.12.2021 г.

Вижте повече
..

Обявление за изработен проект за ПУП-ПП в землището на с. Чешнегирово

Публикувано на: 07.12.2021 г.

Вижте повече
...

Съобщение за инвестиционно предложение по ПУП на гр. Садово

Публикувано на: 07.12.2021 г.

Вижте повече
,,,

Обява за инвестиционно предложение в землището на с. Ахматово

Публикувана на: 07.12.2021 г.

Вижте повече
,,,

Справка за резултатите от проведените обществени консултации по проекта на Наредба за изменение на Наредба № 4

Публикувана на: 30.11,2021 г.

Вижте повече
,,,

Съобщение за инвестиционно предложение в землището на с. Кочево

Публикувано на: 24.11.2021 г.

Вижте повече
...

Обява за публичен търг за предоставяне под наем на общинско имущество Спортен комплекс - стадион с. Катуница

Публикувана на: 22.11.2021 г.

Вижте повече
...

Обява за публичен търг за предоставяне под наем на общинско имущество гр. Садово

Публикувана на: 22.11.2021 г.

Вижте повече
,,

Обява за инвестиционно предложение от "ИМОТЕК ИНВЕСТ" ООД

Публикувана на: 09.11.2021 г.

Вижте повече
,,

Справка за резултатите от обществените консултации по Проекта на Наредба № 20 за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят ППС с животинска тяга в община Садово

Публикувана на: 03.11.2021 г.

Вижте повече
,,,

Заповед № 317 от 25.10.2021 г. за районите за сметосъбиране, видове предлагани услуги и честотата на сметоизвозване в община Садово през 2022 г.

Публикувана на: 28.10.2021 г.

Вижте повече
,,,,,

Мотиви за приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в община Садово

Публикувана на: 28.10.2021 г.

Вижте повече
,,,

Съобщение до собственика на поземлен имот с идент. 65139.69.8 по КККР на гр. Садово

Публикувано на: 28.10.2021 г.

Вижте повече
...

Съобщение за инвестиционно предложение от "ЕПСИЛ 1912" ООД

Публикувано на: 12.10.2021 г.

Вижте повече
...

Обява за публичен търг за предоставяне под наем на общинско имущество гр. Садово

Публикувана на: 12.10.2021 г.

Вижте повече
...

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане

Публикувано на: 20.09.2021 г.

Вижте повече
,,,

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешетелно за водовземане

Публикувано на: 20.09.2021 г.

Вижте повече
,,,

Обява за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на общинска собственост

Публикувана на: 20.09.2021 г.

Вижте повече
...

Обява за публичен търг за продажба на имот - частна общинска собственост в землището на с. Караджово

Публикувана на: 20.09.2021 г.

Вижте повече
,,,

Проект на Наредба № 20 за регистрация, отчет, контрол и изискванията, на които трябва да отговорят пътните превозни средства с животинска тяга в община Садово, ведно с мотивите за приемането и

Публикувана на: 17.09.2021 г.

Вижте повече
,,

Проект на Програма за опазване на околната среда на община Садово 2021 - 2028 г.

Публикувана на: 01.09.2021 г.

Вижте повече
,

Проект на Програма за управление на отпадъците на община Садово 2021 - 2028 г.

Публикувана на: 01.09.2021 г.

Вижте повече
...MMMM

Обявление за изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за с. Катуница, община Садово

Публикувано на: 18.08.2021 г.

Вижте повече
,,,,

Обявление за постъпил проект за ПУП-план за регулация и застрояване с. Чешнегирово

Публикувано на: 06.08.2021 г.

Вижте повече
,

Обява за публичен търг за продажба на имот с. Болярци

Публикувана на: 28.07.2021 г.

Вижте повече
,,,

Обява за публичен търг за предоставяне под наем на общинско имущество с. Болярци

Публикувана на: 28.07.2021 г.

Вижте повече
,,,

Обява за публичен търг за предоставяне под наем на общинско имущество с. Кочево

Публикувана на: 28.07.2021 г.

Вижте повече
...

Обява за публичен търг за предоставяне под наем на общинско имущество с. Поповица

Публикувана на: 28.07.2021 г.

Вижте повече
,,,

Обява за публичен търг за предоставяне под наем на общинско имущество с. Поповица

Публикувана на: 28.07.2021 г.

Вижте повече
,,

Съобщение за инвестиционно предложение от "СИРИО БГ" ООД

Публикувано на: 26.07.2021 г.

Вижте повече
,,

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води

Публикувано на: 26.07.2021 г.

Вижте повече
...

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води

Публикувано на: 26.07.2021 г.

Вижте повече
,,

Обявление за одобрен проект за ИПУП-ПРЗ по плана на с. Катуница

Публикувано на: 21.07.2021 г.

Вижте повече
,

Съобщение за публично обявяване за водовземане от подземни води

Публикувано на: 19.07.2021 г.

Вижте повече
,,,

Съобщение за публично обявяване за водовземане от подземни води

Публикувано на: 19.07.2021 г.

Вижте повече
,,,

Съобщение за публично обявяване за водовземане от подземни води

Публикувано на: 19.07.2021 г.

Вижте повече
,,,

Обявление на Решение № 204, взето с протокол № 21 от заседание на Общински съвет Садово

Публикувано на: 19.07.2021 г.

Вижте повече
,,,

Съобщение за осигуряване на достъп до информация на инвестиционно предложение

Публикувано на: 16.07.2021 г.

Вижте повече
....

Обявление на Решение № 226, взето с протокол № 23 от заседание на Общински съвет Садово

Публикувано на: 14.07.2021 г.

Вижте повече
,,,,

Списък на земеделските земи, които ще се отдават под наем за стопанската 2021/2022 година

Публикуван на: 13.07.2021 г.

Вижте повече
...

Обявление на Решение № 225, взето с протокол № 23 от заседание на Общински съвет Садово, прповедено на 17.06.2021 г.

Публикувано на: 12.07.2021 г.

Вижте повече
...

Обявление за разрешение за изработване на ПУП-ПП в землището на с. Милево

Публикувано на: 12.07.2021 г.

Вижте повече
,,,,

Проект на програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Садово

Публикувана на: 02.07.2021 г.

Вижте повече
,,,,,,,,,,

Съобщение  за инвестиционно предложение на "ВП Брандс Интернешънъл" АД

Публикувано на: 01.07.2021 г.

Вижте повече
,,,,

Обявление за одобрен проект ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя с. Милево

Публикувано на: 21.06.2021 г.

Вижте повече
,,

Съобщение за пчеларите - график за третиране с пестициди

Публикуван на: 03.06.2021 г. 

Вижте повече
,,

Обява за публичен търг за предоставяне под наем на общинско имущество по плана на гр. Садово, старото основно училище

Публикувана на: 31.05.2021 г.

Вижте повече
,,,

Обява за публичен търг за предоставяне под наем на общинско имущество по плана на гр. Садово, бившата детска градина

Публикувана на: 31.05.2021 г.

Вижте повече
,

Обява за публичен търг за предоставяне под наем на общинско имущество имот - Поликлиника по плана на гр. Садово

Публикувана на: 31.05.2021 г.

Вижте повече
,,,

Обява за публичен търг за продажба на имот - частна общинска собстеност по плана на с. Кочево

Публикувана на: 31.05.2021 г.

Вижте повече
...

Обява за публичен търг за продажба на имот  - частна общинска собственост по плана на с. Милево

Публикувана на: 31.05.2021 г. 

Вижте повече
,

Обявление за одобрен проект за ПУП-ПРЗ по плана на с. Караджово

Публикувано на 19.05.2021 г.

Вижте повече
,,,

Обява за свободно работно място за длъжността "младши експерт" по Програма "Старт на кариерата"

Публикувана на: 29.04.2021 г.

Вижте повече
,,

Протокол № 1от заседание на комисията определена със Заповед № 51 от 16.03.2021 г. на кмета на община Садово

Публикуван на: 29.04.2021 г.

Вижте повече
..

Обява за публичен търг за продажба на имот по плана на гр. Садово

Публикувана на: 29.04.2021 г.

Вижте повече
,

Обявление за одобрен проект за ИПУП-ПРЗ по плана на с. Болярци

Публикувано на: 26.04.2021 г.

Вижте повече
,,,,

Обявление на изработен Проект ПУП-ПП за гр. Садово

Публикувано на: 26.04.2021 г.

Вижте повече
,,,,

Обявление на Решение № 179, взето с протокол № 20 от заседание на Общински съвет Садово, проведено на 23.03.2021 г.

Публикувано на: 26.04.2021 г.

Вижте повече
,,,,

Обявление на Решение № 186, взето с протокол № 20 от заседание на Общински съвет Садово, проведено на 23.03.2021 г.

Публикувано на: 26.04.2021 г.

Вижте повече
...

Обявление на Решение № 188, взето с протокол № 20 от заседание на Общински съвет Садово, проведено на 23.03.2021 г.

Публикувано на: 26.04.2021 г.

Вижте повече
,,,

Обявление за изготвен проект за ИПУП-ПРЗ по плана на с. Кочево

Публикувано на: 21.04.2021 г.

Вижте повече
,,

Обявление за изготвен проект за ПУП-ПП на кабелна линия гр. Асеновград - с. Катуница

Публикувано на: 01.04.2021 г. 

Вижте повече
,,

Обявление за изготвен проект на ПУП-ПРЗ по плана на с. Караджово

Публикувано на: 24.03.2021 г.

Вижте повече
,,,,

Обявление на Решение № 156 на ОбС гр. Садово за ПУП-ПП  с. Катуница

Публикувано на: 17.03.2021 г.

Вижте повече
,

Обявление за изготвен проект за ИПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земеделски имоти в землището на с. Милево

Публикувано на: 15.03.2021 г.

Вижте повече
,,,

Приложение № 4 - списък на животновъдните обекти на територията на община Садово

Публикувано на: 25.02.2021 г.

Вижте повече
,,,

Приложение 3 на Решение № 168 - правила за ползване на мерите и пасищата на територията на община Садово

Публикувано на: 25.02.2021 г.

Вижте повече
,,,

Приложение № 2 към Решение № 168 - списък на пасищата, мерите и ливадите от общинския подземлен фонд определени за ползване за стопанската 2021/2022 г.

Публикувано на: 25.02.2021 г.

Вижте повече
,,

Приложение № 1 към Решение № 168 - списък на пасищата, мерите и ливадите от общинския подземлен фонд определени за ползване за стопанската 2021/2022 година

Публикувано на: 25.02.2021 г.

Вижте повече
,,,

Решение № 168 на ОбС гр. Садово във връзка с определяне на пасищата, мерите и ливадите от общинския подземлен фонд определени за ползване за стопанската 2021/2022 година

Публикувано на: 25.02.2021 г.

Вижте повече
..

Съобщение до всички земеделски стопани, които желаят да кандидатстват за разпределението на пасища, мери и ливади от общински и държавен подземлен фонд 2021/2022 г.

Приложения

Публикувано на: 25.02.2021 г.

Вижте повече
..

Обявление на Решение № 160 на ОбС гр. Садово за разрешение изработването на ПУП-ПРЗ в землището на с. Чешнегирово

Публикувано на: 22.02.2021 г.

Вижте повече
...

Обявление на Решение № 157 на ОбС гр. Садово за разрешение за изработването на ПУП-ПРЗ в землището на с. Катуница

Публикувано на: 22.02.2021 г.

Вижте повече
...

Обявление на Решение № 157 на ОбС гр. Садово за разрешение за изработването на ПУП-ПРЗ в местността "Гюмюшевото" с. Чешнегирово

Публикувано на: 22.02.2021 г.

Вижте повече
...

Съобщение за осигуряване достъп до информация на инвестиционно предложение в с.Катуница

Публикувано на: 22.02.2021 г.

Вижте повече
,

Обява за инвестиционно намерение на "Марси Пласт" ООД

Пуликувана на: 18.02.2021 г.

Вижте повече
.

Заповед № 19 от 10.02.2021 г. на кмета на община Садово

Публикувана на: 10.02.2021 г.

Вижте повече
,

Списък на декларациите по чл. 71 от ЗМДТ за неизползване на имоти през 2021 г. с информация за резолюциите на кметовете на населените места с текуща реална дата

Публикуван на: 09.02.2021 г.

Вижте повече
.

Заповед № 3 от 15.03.2021 год. - полски пътища в землището на село Болярци

Публикувано на: 18.01.2021 год.

Вижте повече
,

Съобщение за публично обявяване за откриване на процедура за издаване разрешително за водовземане с. Караджово

Публикувано на: 04.01.2021 г.

Вижте повече
,,

Съобщение за публично обявяване за откриване на процедура за издаване разрешително  за водовземане с. Караджово

Публикувано на: 04.01.2021 г.

Вижте повече
.

Съобщение за публично обявяване за откриване на процедура за издаване разрешително за водовземане с. Караджово

Публикувано на: 04.01.2021 г.

Вижте повече
,,,

Обявление за одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ с. Катуница

Публикувано на: 04.01.2021 г.

Вижте повече
.

Обявление на Решение № 121, взето с протокол № 14 от заседание на Общински съвет - Садово за разрешаването изработването на ПУП - ПРЗ с. Милево

Публикувано на: 11.12.2020 г.

Вижте повече
,

Решение за преценка необходимост от извършване на екологична оценка за План за интегрирано развитиена на община Садово

Публикувано на: 03.12.2020 г.

Вижте повече
.

Обява за публичен търг за предоставяне под наем на общинско имущество с. Моминско

Публикувана на: 03.12.2020 г.

Вижте повече
..

Съобщение за процедура за издаване на разрешително за водовземане с. Караджово

Публикувано на: 02.12.2020 г.

Вижте повече
.

Съобщение за процедура за издаване на разрешително за водовземане с. Караджово

Публикувано на: 02.12.2020 г.

Вижте повече
,

Съобщение за публично обявяване за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане на територията на с. Караджово

Публикувано на: 26.11.2020 г.

Вижте повече
.

Съобщение за публично обявяване за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане на територията на с. Караджово

Публикувано на: 26.11.2020 г. 

Вижте повече
,

Обява за публичен търг за продажба на имот частна общинска собственост по плана но гр. Садово

Публикувана на: 25.11.2020 г.

Вижте повече
..

Обява за публичен търг за продажба на имот  частна общинска собственост по плана на гр. Садово

Публикувана на: 25.11.2020 г.

Вижте повече
.

Заповед № 276 от 28.10.2020 г. за районите на сметосъбиране през 2021 година

Публикувана на: 28.10.2020 г.

Вижте повече

Обява за публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем на общинско имущество

Публикувано на: 27.10.2020 год.

Вижте повече
,,,,,,,,,,,,

Съобщение за инвестиционно предложение "Промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди" с. Катуница

Публикувано на: 26.10.2020 г.

Вижте повече
..

Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на пречиствателна станция за очистване на генерираните от производството отпадъчни води" с. Кочево

Публикувано на: 26.10.2020 г.

Вижте повече
.

Обявление за изготвен проект за ПУП-ПРЗ за промяна на статута на земеделска земя по плана на с. Караджово

Публикувано на: 19.10.2020 г.

Вижте повече

Обява за провеждане на публичен търг за отдаване под наем.

Публикувано на: 14.10.2020 год.

Вижте повече

Обява за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на земи от Общинския поземлен фонд по населени места.

Публикувано на: 13.10.2020 год.

Вижте повече
.

Обявление за изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ II-423 и УПИ III-424 КВ. 40 по плана на с. Катуница

Публикувано на: 05.10.2020 г.

Вижте повече
.

Съобщение за инвестиционно предложение: "Животновъдна ферма с капацитет 600 бр. овце в съществуващи постройки в УПИ XII в стопански двор с. Болярци, общ. Садово"

Публикувано на: 02.10.2020 г.

Вижте повече
..

Съобщение за осигуряване на обществен достъп до информация за инвестиционно предложение "Животновъдна ферма за 500 бр. овце в имот 57621,10,37 по плана на с. Поповица"

Публикувано на: 30.09.2020 г.

Вижте повече
.

Съобщение за инвестиционно предложение: "Животновъдна ферма в ПИ010037 по плана на с. Поповица"

Публикувано на: 18.09.2020 г.

Вижте повече
.

Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на пречиствателна станция за очистване на отпадъчни води от цех за производство на плодови пюрета, концентрати и подсладени плодови продукти" с. Кочево

Публикувано на: 14.09.2020 г.

Вижте повече

Съобщение за публично обявяване за продължаване срока на действие и изменение на резрешително № 33750014/27.05.2015 год.

Публикувано на: 19.08.2020 год.

Вижте повече
 

Списък на земеделските земи по населени места, които ще се отдават под наем за стопанската 2020/2021 год.

Публикувано на:17.08.2020 г.

Вижте повече
.

Обявление на Решение № 104, взето с протокол № 12 от заседание на ОбС Садово

Публикувано на: 05.08.2020 г.

Вижте повече
..

Обява от ОСЗ гр. Садово относно изготвени предварителни регистри на имотите за землищата с. Богданица, с. Болярци и с. Чешнегирово за стопанската 2020/2021 г.

Публикувана на: 04.08.2020 г.

Вижте повече
.

Обявление на Решение № 83 взето с протокол № 11 на ОбС Садово

Публикувано на: 22.07.2020 г.

Вижте повече
,

Обява за публичен търг за предоставяне под наем на общинско имущество гр. Садово УПИ II - Читалище

Публикувана на: 15.07.2020 г.

Вижте повече
.

Обява за публичен търг за предоставяне под наем на общинско имщество в гр. Садово

Публикувана на: 15.07.2020 г.

Вижте повече
,

Обявление на Решение № 80, взето с протокол 11 на ОбС Садово

Публикувано на: 09.07.2020 г.

Вижте повече
.

Обявление на Решение № 82, взето с протокол № 11 на ОбС Садово

Публикувано на: 09.07.2020 г.

Вижте повече
,

Съобщение за получено инвестиционно предложение за УПИ с. Милево

Публикувано на: 22.06.2020 г.

Вижте повече
.

Обявление за одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за  УПИ 12041 с. Кочево

Публикувано на: 18.06.2020 г.

Вижте повече
.

Съобщение за осигуряване на достъп до информация на инвестиционно предложение

"Пункт за преработка на мляко" с.Болярци

Публикувано на: 11.06.2020 г.

Вижте повече
,

Обявление за изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ  в землището на гр. Садово

Публикувано на: 10.06.2020 г.

Вижте повече
,

Протокол № 2 за определяне на пасищата, мерите и ливадите от общинския подземлен фонд

Публикуван на: 01.06.2020 г.

Вижте повече
,

Обява за публичен търг за продажба на имот частна общинска собственост в гр. Садово

Публикувана на: 28.05.2020 г.

Вижте повече
,,

Обява за публичен търг за продажба на имот  частна общинска собственост с. Богданица

Публикувана на: 28.05.2020 г.

Вижте повече
,,

Обява за публичен търг за предоставяне под наем на общинско имущество с. Поповица

Публикувана на: 28.05.2020 г.

Вижте повече
,,

Обява за търг за учредяване на безвъзмездно право на строеж за изграждане на сграда с. Болярци

Публикувана на: 28.05.2020 г.

Вижте повече
.

Обява за търг с явно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост с. Болярци

Публикувана на: 28.05.2020 г.

Вижте повече
.

Протокол № 1 за определяне на пасищата, мерите и ливадите от общнския поземлен фонд

Публикуван на: 30.04.2020 г.

Вижте повече
.

Заповед № 111 от 23.04.2020 г. на кмета на община Садово относно предприемане на превантивни мерки за недопускане палежина стърнища, слогове, крайпътни ивици и сухи треви

Публикувана на: 27.04.2020 г.

Вижте повече
.

Относно изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна "Река Чая"

Публикуван на 21.04.2020 г.

Вижте повече
.

Съобщение на основание чл. 8 от Наредба № 13 за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства

Публикувано на: 01.04.2020 г.

Вижте повече
...

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в община Садово, ведно с мотивите за приемането и

Публикувана на: 25.03.2020 г.

Вижте повече
.

Списък на декларациите по чл. 71, т. 1 от Закона за местните данъци и такси

Публикуван на: 16.03.2020 г.

Вижте повече
.

Съобщение за издаване на разрешително за ползване на повъхностен воден обект р. Марица, с цел изграждане на нови и реконструкция на съществуващи съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект и съоръжения за защита от вредното въздействие на водите"

Публикувано на: 16.03.2020 г.

Вижте повече
.
Съобщение от Директора на РИОСВ - Пловдив за осигуряване на обществен достъп до инвестиционно предложение "Изграждане на мотел, ресторант и открит басейн" с. Чешнегирово Вижте повече
.

Обявление на Решение № 45 от 24.02.2020 г. на Общински съвет - Садово

Публикувано на: 09.03.2020 г.

Вижте повече
.

Обявление на Решение № 52 от 24.02.2020 г. на Общински съвет - Садово

Публикувано на: 06.03.2020 г.

Вижте повече
,

Приложение № 4 към Решение № 44 - списък на животновъдните обекти на територията на община Садово

Публикувано на: 27.02.2020 г.

Вижте повече
,

Приложение № 3 към Решение № 44 - правила за ползване на мерите и пасищата на територията на община Садово

Публикувано на: 27.02.2020 г.

Вижте повече
,
Приложение № 2 към Решение № 44  - списък на пасищата, мерите и ливадите от общинския подземлен фонд, определени за индивидуално ползване за стопанската 2020/2021 година Вижте повече
,

Приложение № 1 към Решение № 44 - списък на пасищата, мерите и ливадите от общинския подземлен фонд определени за ползване за стопанската 2020/2021 година

Публикувано на: 27.02.2020 г.

Вижте повече
.

Решение № 44 на ОбС гр. Садово във връзка с определяне на пасищата, мерите и ливадите от общинския подземлен фонд определени за ползване за стопанската 2020/2021 гадина

Публикувано на: 27.02.2020 г.

Вижте повече
...

Съобщение до всички земеделски стопани, които желаят да кандидатстват за разпределението на пасища, мери и ливади от общински и държавен подземлен фонд 2020/2021 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ: изтегли

Публикувано на: 26.02.2020 г.

Вижте повече
,

Обява за публичен търг за предоставяне под наем на общинско имущество гр. Садово

Публикувана на: 24.02.2020 г.

Вижте повече
.

Обява от ВП "Брандс Интернешънъл" АД за инвестиционно предложение в гр. Садово

Публикувана на: 24.02.2020 г.

Вижте повече
.

Съобщение за инвестиционно предложение "Отглеждани на свободно плаваща риба в язовир" с. Кочево

Публикувано на: 31.01.2020 г.

Вижте повече
.

Обявление за одобрен проект за ПУП за ПИ 095006 в землището на с. Катуница

Публикувано на: 20.01.2020 г.

Вижте повече
.

Заповед №3 от 06.01.2020 год.

Публикувано на: 15.01.2020 год.

Вижте повече
,

Обявление на Решение № 21 от 09.12.2019 г. на Общински съвет - Садово

Публикувано на: 23.12.2019 г.

Вижте повече
,

Обявление на Решение № 19 от 09.12.2019 г. на Общински съвет - Садово

Публикувано на: 23.12.2019 г.

Вижте повече
.

Съобщение за одобрен проект ПУП-ПРЗ за ПИ 033077

Публикувано на: 20.12.2019 г.

Вижте повече
.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 и мотиви за приемането и

Публикувана на: 06.12.2019 г.

Вижте повече
.

Съобщение за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води

Публикувано на: 03.12.2019 г.

Вижте повече
.

Обява за публичен търг за предоставяне под наем на общинско имущество гр. Садово

Публикувана на: 18.11.2019 г.

Вижте повече
,

Обява за публичен търг за продажба на общинско имущество с. Чешнегирово

Публикувана на: 18.11.2019 г.

Вижте повече

Съобщение за инвестиционно предложение от "Куминяно Фрут" ООД

публикувано на: 14.11.2019 г.

Вижте повече
..

Съобщение за одобрен проект ПУП-ПРЗ за ПИ 009008 с. Поповица

Публикувано на: 07.11.2019 г.

Вижте повече
.

Съобщение за одобрен проект ИПУП-ПРЗ с. Болярци

Публикуван на:05.11.2019 г.

Вижте повече
.

Съобщение за инвестиционно предложение "Изпълнение на седем броя тръбни кладенци за напояване на земеделски земи с трайни насаждения от череши и сливи в землището на с. Караджово"

Публикувано на: 04.11.2019 г.

Вижте повече
.

Обявление за одобрен проект за ПИ 029003 местност "Каратопрак" в землището на с. Караджово

Публикувано на: 04.11.2019 г.

Вижте повече
.

Обява за публичен търг за предоставяне под наем на общинско имущество с. Моминско

Публикувана на: 04.11.2019 г.

Вижте повече
.

Съобщение за инвестиционно предложение:" Изграждане на 1 брой резервен тръбен кладенец" в ПС  "Катуница"

Публикувано на:31.10.2019 г.

Вижте повече
.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за определяне на местните данъци в община Садово и мотиви за приемането и

Публикувана на: 29.10.2019 г.

Вижте повече
,

Заповед № 389 от 25.10.2019 г. за районите за сметосъбиране през 2020 година

Публикувана на: 28.10.2019 г.

Вижте повече
.

Съобщение за изработен проект за ПУП-ПРЗ за ПИ 033077 по плана за земеразделяне на с. Поповца

Публикувано на: 23.10.2019 г.

Вижте повече
.

Обявление за изработен Проект ПУП-ПП за "Новопроектиран уличен водопровод за захранване на УПИ I - 013072 база за съхранение на земеделска продукция" в землището на с. Милево

Публикувано на: 14.10.2019 г.

Вижте повече
,

Заповеди - споразумения по реда на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ

Публикувани на: 11.10.2019 г.

Вижте повече
.

Съобщение за инвестиционно предложение от "СИРИО БГ"ООД в имоти в с. Кочево

Публикувано на: 07.10.2019 г.

Вижте повече
.

Съобщение за инвестиционно предложение от "СИРИО БГ" ООД за землището на с. Караджово

Публикувано на: 07.10.2019 г.

Вижте повече
 

Публичен търг  за продажба на имот - частна общинска собственост

Публикувано на:30.09.2019 г.

Вижте повече
.

Решение за класиране в процедура за избор на кредитна институция

Публикувано на: 13.09.2019 г.

Вижте повече
.

Съобщение за изготвен проект на ПУП за ПИ029003 в местността "Каратопрак" в землището на с. Караджово

Публикувано на: 11.09.2019 г.

Вижте повече
.

Съобщение: Изработен проект за животновъдна ферма в кв. 2 по плана на стопански двор-1 част на с. Болярци

Публикувано на: 09.09.2019 г.

Вижте повече

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за ползване на воден обект (съгласно чл. 62а,ал 1)

Публикувано на: 05.09.2019 г.

Вижте повече
.

Съобщение: Предоставен проект  за ПУП-ПРЗ за ПИ 009008 в м."Чакъла" по плана за земеразделчне на с. Поповица

Публикувано на: 04.09.2019г.

Вижте повече
,.

Списък на допуснатите участници до преговори в процедура за избор на кредитна институция за поемане на дългосрочен общински дълг - банков кредит

Публикуван на: 20.08.2019 г.

Вижте повече
.

Съобщение за жил. застрояване и обществено обслужващи дейности

Публикувано на: 19.08.2019 г.

Вижте повече
.

Обява за инвестиционно предложение от "МАРСИ ПЛАСТ" ООД

Публикъвано на: 19.08.2019 г.

Вижте повече
.

График за заседания на комисиите по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ

Публикувано на: 13.08.2019 г.

Вижте повече
.

Съобщение за селскостопанска продукция по КВС в землището на с. Милево

Публикувано на: 12.08.2019 г.

Вижте повече
,

Обявление на Решение № 572 от 02.08.2019 г. на Общински съвет - Садово

Публикувано на: 12.08.2019 г.

Вижте повече
,,

Обявление на Решение  № 570 от 02.08.2019 г. на Общински съвет - Садово

Публикувано на: 12.08.2019 г.

Вижте повече
,

Обявление на Решение № 568 от 02.08.2019 г. на Общински съвет - Садово

Публикувано на: 12.08.2019 г.

Вижте повече
,

Обявление на Заповед № АБ-35 от 15.07.2019 г. за одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя на имот № 48965.007.019 в землището на с. Моминско

Публикувано на: 09.08.2019 г.

Вижте повече
,

Обявление на изработен проект на ПУП-ПП "Трасе на оптична кабелна линия от съществуващ оптичен кабел до ПИ 073037, местността "Пясъка" в землището на с. Чешнегирово

Публикувано на: 08.08.2019 г.

Вижте повече
,

Обявление на Решение № 571 от 02.08.2019 г. на Общински съвет - Садово

Публикувано на: 08.08.2019 г.

Вижте повече
.

Обявление на Решение № 569 от 02.08.2019 г. на Общински съвет - Садово

Публикувано на: 08.08.2019 г.

Вижте повече
,

Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността Директор детска градина "Никола Вапцаров" с. Поповица

Публикуван на: 07.08.2019 г.

Вижте повече
.

Списък на допуснатте кандидати до участие в конкурса за длъжността Директор детска градина "Свобода" с. Катуница

Публикуван на: 07.08.2019 г.

Вижте повече
,,

Обява за провеждане на публичен търг за отдаване на наем на общинска собственост по населени места

Публикувана на: 07.08.2019 г.

Вижте повече
,

Заповед № ПО-09-508-2 от 02.08.2019 г. на основание чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за определяне на комисия за с. Чешнегирово, община Садово

Публикувана на: 07.08.2019 г.

Вижте повече
,

Заповед № ПО-09-508-1 от 02.08.2019 г. на основание чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за определяне на комисия за с. Болярци, община Садово

Публикувана на:07.08.2019 г.

Вижте повече
,

Заповед № ПО-09-508 от 02.08.2019 г. на основание чл. 37в, ал. 1от ЗСПЗЗ за определяне на комисия за с. Богданица, община Садово

Публикувана на: 07.08.2019 г.

Вижте повече
.

Покана за участие в процедура на преговори за поемане на дългосрочен общински дълг

Публикувана на: 19.07.2019 г.

Вижте повече
.

Съобщение за всички животновъди, които отглеждат пчелни семейства

Публикувано на: 16.07.2019г.

Вижте повече
.

Обява за инвестиционно предложение от "МАРСИ ПЛАСТ" ООД 

Публикувано на: 15.07.2019г.

Вижте повече
..

Инвестиционно предложение: "Животновъден обект - Ферма за отглеждане на 100 броя говеда", възложител фирма "НВ - ФИШ"ООД

Публиковано на: 15.07.2019г.

Вижте повече
.

Списък на земеделски земи по населени места, които ще се отдават под наем за стопанската 2019/2020 година.

Публикувано на: 05.07.2019 г.

Вижте повече
.

Съобщение за публично обявление за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Публикувано на: 01.07.2019 г.

Вижте повече
.

Обява конкурс за заемане на длъжностите:

- Директор детска градина "Свобода"- с. Катуница;

- Директор детска градина "Никола Йонков Вапцаров" - с. Поповица;

Публикувано на:20.06.2019 г.

Вижте повече
.

Съобщение за инвестиционно предложение от Стефан Костадинов

Публикувано на: 12.06.2019 г.

Вижте повече
..

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на община Садово, Пловдивска област, мотиви за приемането на наредбата

Публикувана на: 05.06.2019 г.

Вижте повече
.

Обява за провеждане на конкурс за длъжността "Ръководител на звено за вътрешен одит"

Публикувана на: 31.05.2019 г.

Вижте повече
,

Протокол № 1 и Протокол № 2 за определяне на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд

Публикувани на: 29.05.2019 г.

Вижте повече
.

Обява за публичен търг за продажба на имот с. Катуница

Публикувана на: 29.05.2019 г.

Вижте повече
.

Съобщение за ПУП-ПЗ

Публикувано на: 22.05.2019г.

Вижте повече
.

Съобщение за инвестиционно предложение от Микеле Санторелли

Публикувано на: 20.05.2019г.

Вижте повече
.

Съобщение за инвестиционно предложение от "СИРИО БГ" ООД

Публикувано на: 20.05.2019г.

Вижте повече
.

Обявление на Решение № 533 от 22.04.2019г. на Общински съвет - Садово

Публикувано на: 13.05.2019 г.

Вижте повече
.

Обявление на изработен Проект ПУП-ПП за ПИ 056005, м."Каратопрак" в землището на с. Катуница

Публикувано на: 13.05.2019 г.

Вижте повече
.

Обявление на изработен Проект ПУП-ПП за ПИ 006038, м. "Калево" в землището на с. Катуница

Публикувано на: 13.05.2019 г.

Вижте повече
.

Съобщение за инвестиционно предложение от "СИРИО БГ" ООД

Публикувано на:13.05.2019 г.

Вижте повече

.

Заповед № РД-11-198/24.04.2019 г. за откриване на процедура за продажба на имоти частна държавна собственост

Публикувана на: 08.05.2019 г.

Вижте повече
.

Протокол № 1 за определяне на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд

Публикуван на: 30.04.2019 г.

Вижте повече

Проект на Наредба за изменение и допънение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини на територията на община Садово, ведно с мотивите за приемането и

Публикуван на: 24.04.2019 г.

Вижте повече
,

Обява за публичен търг за предоставяне под наем на помещение гр. Садово

Публикувана на: 11.04.2019 г.

Вижте повече
,,,

Обява за публичен търг за продажба на имот № 012122 в местността "Стопански двор" с. Поповица

Публикувана на: 11.04.2019 г.

Вижте повече
,

Обява за публичен търг за продажба на имот№ 012124 в местността "Стопански двор" с. Поповица

Публикувана на: 11.04.2019 г.

Вижте повече
,,

Обявление на Решение № 518 от 29.03.2019 г. на Общински съвет - Садово

Публикувано на: 10.04.2019 г.

Вижте повече
,

Обявление на Решение № 517 от 29.03.2019 г. на Общински съвет - Садово

Публикувано на: 10.04.2019 г.

Вижте повече
.

Обявление на Решение № 516 от 29.03.2019 г. на Общински съвет - Садово

Публикувано на: 10.04.2019 г.

Вижте повече
,,

Проект на Наредба № 4 за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в община Садово, ведно с мотивите за приемането й

Публикувана на: 08.04.2019 г.

Вижте повече
.

Инвестиционно предложение за изграждане на приемо-предавателна станция

Публикувано:03.04.2019 г.

Вижте повече
.

Съобщение за публично обявяване на Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти

Публикувано:03.04.2019 г.

Вижте повече
.

Наредба за изменение на Наредба №6 за условията и реда за съставяне на три годишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане , изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Садово

Публикувано:01.04.2019 г.

Вижте повече
.

Информация за изпълнние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Садово

Публикувано:29.03.2019 г.

Вижте повече
.

Обява за инвестиционно предложение на Областно пътно управление Пловдив 

Публикувано:26.03.2019 г.

Вижте повече
.

Обява за инвестиционно предложение "ПРИНТ ТЕХНОЛОДЖИ 13" ЕООД

Публикувано:14.03.2019 г.

Вижте повече
,

Обявление на Решение № 501 на Общински съвет - Садово

Публикувано на: 13.03.2019 г.

Вижте повече
.

Обявление на Решение № 500 на Общински съвет - Садово

Публикувано на: 13.03.2019 г.

Вижте повече
,

Съобщение във връзка с инвестиционно предложение в стопански двор с. Милево

Публикувано на: 08.03.2019 г.

Вижте повече
.

Заповед № 58 от 07.03.2019 г. на кмета на община Садово

Публикувана на:08.03.2019 г.

Вижте повече
,

Проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Садово 2018 - 2020 г.

Публикуван на: 06.03.2019 г.

Вижте повече
.

Съобщение във връзка с приемане на нова Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Садово

Публикувано на: 06.03.2019 г.

Вижте повече
,

Обява за предоставяне под наем на помещение /стоматологичен кабинет/ гр. Садово

Публикувана на:28.02.2019 г.

Вижте повече
,,,

Обява за публичен търг за предоставяне под наем на помещение гр. Садово

Публикувана на: 28.02.2019 г.

Вижте повече
,,

Обява за публичен търг за предоставяне под наем на помещение гр. Садово

Публикувана на: 28.02.2019 г.

Вижте повече
,

Обява за търг с явно наддаване за продажба на имот с. Милево XI-591, кв. 56

Публикувана на 28.02.2019 г.

Вижте повече
.

Обява за търг с явно наддаване за продажба на имот с. Милево,XII - 591, кв. 56

Публикувана на: 28.02.2019 г.

Вижте повече
.

Обява за наддаване за учредяване възмездно, бесрочно право на сроеж в с. Кочево, общ. Садово

Публикувана на: 28.02.2019 г.

Вижте повече
,

Приложение № 4 към Решение № 509 - списък на животновъдните обекти на територията на община Садово

Публикувано на: 27.02.2019 г.

Вижте повече
,

Приложение № 3 към Решение № 509 - правила за ползване на мерите и пасищата на територията на община Садово

Публикувано на: 27.02.2019 г.

Вижте повече
,

Приложение № 2 към Решение № 509 - списък на пасищата, мерите и ливадите от общнския поземлен фонд, определени за индивидуално ползване за стопанската 2019/2020 г.

Публикувано на: 27.02.2019 г.

Вижте повече
,

Приложение № 1 към Решение № 509 - списък на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд определени за ползване за стопанската 2019/2020 г.

Публикувано на: 27.02.2019 г.

Вижте повече
,

Решение № 509 на ОбС гр. Садово във връзка с определяне на пасищата, мерите и ливадите от общинския подземлен фонд определен за общо ползване за стопанската 2019/2020 г.

Публикувано на: 27.02.2019 г.

Вижте повече
,,

Обява във връзка с изпълнение на Закона за собствеността и земеделските земи за стопанската 2019/2020

Публикувана на: 27.02.2019 г.

Вижте повече
.

Съобщение  - удължава се срока за подаване на документи за участие в конкурс за избор на здравен медиатор до 05.03.2019 г. вкл.

Заявление - изтегли

Публикувано на:25.02.2019 г.

Вижте повече
   .

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност

Публикуван на: 22.02.2019 г.

Вижте повече
.

Съобщение до всички земеделски стопани, които желаят да кандидатстват за разпределението на пасища, мери и ливади от общински и държавен подземлен фонд 2019/2020 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ: изтегли

Публикувано на: 21.02.2019 г.

Вижте повече
.

Съобщение до Валентин Петров и Димитър Милянов

Публикувано на: 18.02.2019 г.

Вижте повече
..

Обява за инвестиционно предложение от "СИРИО БГ" ООД

Публикувана на: 11.02.2019 г.

Вижте повече
.

Съобщение във връзка с инвестиционно предложение в землещето на с. Болярци

Публикувано на: 08.02.2019 г.

Вижте повече
..

Съобщение във връзка с инвестиционно предложение "Рекултивация на депо за утайки от ПСОВ - Пловдив"

Публикувано на: 08.02.2019 г.

Вижте повече
.

Обявление на Решение № 483 от 21.01.2019 г. на Общински съвет - Садово

Публикувано на: 05.02.2019 г.

Вижте повече
.

Обявление на Решение № 482 от 21.01.2019 г. на Общински съвет - Садово

Публикувано на: 05.02.2019 г.

Вижте повече
.

Изменение на Разрешително № РР-2486 от 29.07.2015 г.

Публикувано на: 22.01.2019 г.

Вижте повече
..

Обява за конкурс за избор на здравен медиатор

Заявление образец - изтегли

Публикувана на: 21.01.2019 г.

Вижте повече
,

Обявление на Решение № 471 от 18.12.2018 г. на Общински съвет - Садово

Публикувано на: 18.01.2019 г.

Вижте повече
,,

Обявление на Решение № 469 от 18.12.2018 г. на Общински съвет - Садово

Публикувано на:18.01.2019 г.

Вижте повече
,

Съобщение до Валентин Петров

Публикувано на: 03.01.2019 г.

Вижте повече
,

Съобщение до Анета Тотева

Публикувано на: 03.01.2019 г.

Вижте повече
..

Съобщение до Васил Милянов

Публикувано на: 03.01.2019 г.

Вижте повече
.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за определяне на местните данъци в община Садово, ведно с мотивите за приемането на наредбата

Публикувана на: 12.12.2018 г.

Вижте повече
.

Обява за публичен търг за предоставяне под наем на общинско имщество с. Караджово

Публикувана на: 12.12.2018 г.

Вижте повече
.

Обявление на Решение № 456, взето с протокол № 36 на Общински съвет - Садово

Публикувано на: 05.12.2018 г.

Вижте повече
.

Обява за инвестиционно предложение от "ВАС МИЛК" ЕООД

Публикувана на: 03.12.2018 г.

Вижте повече
.

Обява за инвестиционно предложение от "Елит 2095" ЕООД

Публикувана на: 03.12.2018 г.

Вижте повече
,

Обява за публичен търг за предоставяне под наем на общинско имущество гр. Садово

Публикувана на: 21.11.2018 г.

Вижте повече
....

Обява за публичен търг за предоставяне под наем на общинско имущство с. Чешнегирово

Публикувана на: 21.11.2018 г.

Вижте повече
..

Обява за инвестиционно предложение от Емил Караиванов - кмет на община Асеновград и председател на РСУО - регион Асеновград

Публикувана на: 15.11.2018 г.

Вижте повече
,,,,,

Обява за инвестиционно прпедложение от "БТК" ЕАД за с. Болярци

Публикувана на: 14.11.2018 г.

Вижте повече
.

Обява за инвестиционно предложение от "БТК" ЕАД за с. Поповица

Публикувано на: 14.11.2018 г.

Вижте повече
,

Обявление че е изработен про­ект за подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Кабелна линия 0,4   kV   за електрозахранване на ПИ № 039029 по КВС с. Милево с ЕКАТТЕ 48152 общ. Садово,   за обект: Охранно осветление и СОТ“

Публикувано на: 12.11.2018 г.

Вижте повече
.

Обява за инвестиционно предложение от ЕТ "НИК-15 НИКОЛА ДРАГАНОВ"

Публикувана на: 09.11.2018 г.

Вижте повече
.

Обява за инвестиционнно предложение от "АКУЛУКС БГ" ООД

Публикувано на: 09.11.2018 г.

Вижте повече
.

Обява за инвестиционно предложение от "КИНТО БГ" ООД за промяна предназначението на ПИ № 095006

Публикувано на: 09.11.2018 г.

Вижте повече
.

Обява за инвестиционно предложение от "КИНТО БГ" ООД за промяна предназначението на ПИ № 099001 с. Катуница

Публикувано на: 09.11.2018 г.

Вижте повече
.

Обява за инвестиционно предложение "Изграждане на животновъден обект - ферма за отглеждане на 100 броя говеда" от Тодор Ташев

Публикувана на: 29.10.2018 г.

Вижте повече

,

 

Обявление за резултатите от проведен на 13.10.2018г. местен референдум в кметство Катуница, община Садово

Публикувано на: 25.10.2018 г.

Вижте повече

,

Съобщение № 39 от 17.08.2018 г. за изработен проект за ПУП-ПРЗ с. Богданица

Публикувано на: 24.10.2018 г.

Вижте повече
.

Заповед № 369 от 19.10.2018 г. на кмета на община Садово за районите на сметосъбиране и сметоизвозване през 2019 г.

Публикувана на: 23.10.2018 г.

Вижте повече
.

Обява за инвестиционно предложение от "ЕЛИТ-2095"

Публикувана на: 19.10.2018 г.

Вижте повече
.

Обява за инвестиционно предложение от Иван Кирев

Публикувана на: 19.10.2018 г.

Вижте повече
,

Обява за инвестиционно предложение от "ЕЛИТ - 2095" ЕООД

Публикувана на: 04.10.2018 г.

Вижте повече
,,

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за определяне и администриране на местните такси и ценина услугите в община Садово, ведно с мотивите за приемането и

Публикувана на: 01.10.2018 г.

Вижте повече

.

Обява за инвестиционно намерение на фирма "МАРСИ ПЛАСТ" ЕООД

Публикувана на: 01.10.2018 г.

Вижте повече
...

Обява за инвестиционно предложение от "ВП БРАНДС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" АД

Публикувана на: 13.09.2018 г.

Вижте повече
.

Обява за инвестиционно намерение от "КЦМ" АД

Публикувана на: 05.09.2018 г.

Вижте повече
.

График за провеждане на заседанията на комисиите по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018-2019 година

Публикуван на: 13.08.2018 г.

Вижте повече
,

Заповед № РД-11-353-9 на основание чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за определяне на комисия за с. Селци

Публикувана на: 08.08.2018 г.

Вижте повече
,

Заповед № РД-11-353-10 на основание чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за определяне на комисия за с. Чешнегирово

Публикувана на: 08.08.2018 г.

Вижте повече
,

Заповед № РД-11-353 на основание чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за определяне на комисия за гр. Садово

Публикувана на: 08.08.2018 г.

Вижте повече
,

Заповед № РД-11-353-8 на основание чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за определяне на комисия за с. Поповица

Публикувана на: 08.08.2018 г.

Вижте повече
,

Заповед № РД-11-353-7 на основание чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за определяне на комисия за с. Моминско

Публикувана на: 08.08.2018 г.

Вижте повече
,

Заповед № РД-11-353-6 на основание чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за определяне на комисия за с. Милево

Публикувана на: 08.08.2018 г.

Вижте повече
,,,

Заповед № РД-11-353-5 на основание чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за определяне на комисия за с. Кочево

Публикувана на: 08.08.2018 г.

Вижте повече
,

Заповед № РД-11-353-11 на основание чл. 37в,ал. 1 от ЗСПЗЗ за определяне на комисия за с. Катуница

Публикувана на: 08.08.2018 г.

Вижте повече
,,

Заповед № РД-11-353-4 на основание чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за определяне на комисия за с. Караджово

Публикувана на: 08.08.2018 г.

Вижте повече
,

Заповед № РД-11-353-3 на основание чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за определяне на комисия за с. Болярци

Публикувана на: 08.08.2018 г.

Вижте повече
,,,,

Заповед № РД-11-353-2 на основание чл. 37в,ал. 1 от ЗСПЗЗ за определяне на комисия за с. Богданица

Публикувана на: 08.08.2018 г.

Вижте повече
,

Заповед № РД-11-353-1 на основание чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за определяне на комисия за с. Ахматово

Публикувана на: 08.08.2018 г.

Вижте повече
,

Обявление на Решение № 414 на Общински съвет гр. Садово

Публикувано на: 08.08.2018 г.

Вижте повече
,,,

Обявление на Решение № 410 на Общински съвет гр. Садово

Публикувано на: 08.08.2018 г.

Вижте повече
.

Заповед № 332 от 19.07.2018 г. на Директора на РДГ гр. Пловдив

Публикувана на: 19.07.2018 г.

Вижте повече
.

Обява за инвестиционно предложение от "Транспорт енд Спедишън" ЕООД

Публикувана на: 13.07.2018 г.

Вижте повече
...

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води

Публикувано на: 11.07.2018г.

Вижте повече
.

Обява за публичен търг за продажба на имот с. Катуница

Публикувана на: 03.07.2018 г.

Вижте повече
..

Списък на земеделските земи по населени места, които ще се отдават под наем за стопанската 2018/2019 година

Публикуван на: 25.06.2018 г.

Вижте повече
.

Обява за инвестиционно предложение от МРРБ

Публикувана на: 22.06.2018 г.

Вижте повече
.

Обява за публичен търг за предоставяне под наем на общинско имущество с. Чешнегирово

Публикувана на: 19.06.2018 г. 

Вижте повече
.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в община Садово , ведно с мотивите за приемането на наредбата

Публикувана на: 18.06.2018 г.

Вижте повече
.

Мотиви за приемане на Наредба за изменение на Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, ведно с проект на наредбата

Публикувани на: 18.06.2018 г.

Вижте повече
.

Обява за инвестиционно намериние в землището на с. Моминско

Публикувана на: 04.06.2018 г.

Вижте повече
.

Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водовземане

Публикувано на: 01.06.2018 г. 

Вижте повече
.

Протокол № 2 за пасища и мери

Публикуван на 31.05.2018 г.

Вижте повече
,

Обява за инвестиционно намерение в землището на с. Катуница

Публикувана на: 23.05.2018 г.

Вижте повече
.

Обява за инвестиционно намерение на "ВП БРАНДС ИНТЕРНЕШАНЪЛ" АД

Публикувана на: 10.05.2018 г.

Вижте повече
.

Обява за инвестиционно намерение на "КУМИНЯНО ФРУТ" ООД

Публикувана на: 10.05.2018 г.

Вижте повече
.

Обява за инвестиционно намерение от "ВиК Пловдив" ЕООД

Публикувана на: 08.05.2018 г.

Вижте повече
.

Протокол № 1 за разпределение на пасища и мери по населени места

Публикуван на: 02.05.2018 г.

Вижте повече
..

Обява за публичен търг за предоставяне под наем на помещение за магазин в гр. Садово

Публикувана на: 02.05.2018 г.

Вижте повече
,

Обява за публичен търг за продажба на имот с. Ахматово

Публикувана на: 27.04.2018 г.

Вижте повече
,

Обява за публичен търг за предоставяне под наем на общинско имущество гр. Садово

Публикувана на: 27.04.2018 г.

Вижте повече
.

Обява за публичен търг за продажба на имот с. Богданица

Публикувана на: 27.04.2018 г.

Вижте повече
.

Обявление Решение №364/2018г. на общински съвет гр.Садово 

Публикувано на 23.04.2018г.

Вижте повече
..

Обявление Решение №359/2018г. на общински съвет гр.Садово 

Публикувано на 23.04.2018г.

Вижте повече
.

Обявление Решение №358/2018г. на общински съвет гр.Садово

Публикувано на 23.04.2018г.

Вижте повече

Обявление Решение №347/2018г. на общински съвет гр.Садово

Публикувано на 23.04.2018г.

Вижте повече
,

Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на имот  УПИ VІІІ кв. 12 в гр. Садово

Публикувана на: 13.04.2018 г.

Вижте повече
,,

Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот УПИ VІ  кв. 12 в гр. Садово

Публикувана на: 13.04.2018 г.

Вижте повече
.

Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот УПИ ІІІ  кв. 12 в гр. Садово

Публикувана на: 13.04.2018 г. 

Вижте повече
.

Общинска програма за управление на отпадъците

Публикувана на: 05.04.2018 г.

Вижте повече
.

Обява за публичен търг за отдаване под наем на воден обект - язовир с. Болярци

Публикувана на: 26.03.2018 г.

Вижте повече
,

Обява за публичен търг за продажба на на имот в гр. Садово

Публикувана на: 22.03.2018 г.

Вижте повече
,

Обява за публичен търг за предоставяне под наем на общинско имущество в с.Чешнегирово

Публикувана на: 22.03.2018 г.

Вижте повече
О

Заповед № АБ-6 от 09.02.2018 г. за одобрен проект на ПУП-ПРЗ на ПИ 029001

Публикувано на: 21.03.2018 г.

Вижте повече
.

Обява за вакантни длъжности за военнослужещи

Публикувана на 20.03.2018г.

Вижте повече
..

Обявление Заповед №ДС-12-2/15.03.2018г. на Областния управител на област Пловдив, с която се разрешава изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива за линеен обект на техническата инфраструктура :"Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС Катуница до прекъсвателна шахта 50м3, гр.Асеновград", попадащ в териториите на две общини: Садово и Асеновград, в област Пловдив и одобреното задание по чл.125 от ЗУТ.

Публикубано на 19.03.2018 г.

Вижте повече 
.

Съобщение за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води в землището на с. Катуница

Публикувано на: 12.03.2018 г.

Вижте повече
,

Обява във връзка с изпълнението на Закона за собствеността и земеделските земи за стопанската 2018/2019 г.

Публикувана на: 01.03.2018 г.

Вижте повече
,,

Приложение № 4 към Решение № 352 на Обс гр. Садово - регистрирани пасищни животни на територията на община Садово

Публикувано на: 01.03.2018 г.

Вижте повече
,

Приложение № 3 към Решение № 352 на ОбС гр. Садово - правила за ползване на мерите и пасищата на територията на община Садово

Публикувано на: 01.03.2018 г.

Вижте повече
,

Приложение № 2 към Решение № 352 на ОбС гр. Садово - списък на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд определени за индивидуално ползнане за стопанската 2018/2019 г.

Публикувано на: 01.03.2018 г.

Вижте повече
,

Приложение № 1 към Решение № 352 на ОбС г. Садово - списък на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд определени за общо ползване за стопанската 2018/2019 г.

Публикувано на: 01.03.2018 г.

Вижте повече
.

Решение № 352 на Общински съвет гр. Садово във връзка с определяне на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд и правилата за ползването им.

Публикувано на: 01.03.2018 г.

Вижте повече
.

Обява за инвестиционно предложение от ВП "Брандс Интернешънъл" АД в с. Катуница

Публикувана на: 28.02.2018 г.

Вижте повече
.

Обява за публичен търг за продажба на имот УПИ XV - 120, кв. 12 с площ 365 кв. м. в гр. Садово

Публикувана на: 28.02.2018 г.

Вижте повече
.

Обява за публичен търг за продажба на имот УПИ XVI - 120, кв. 12, с площ 386 кв. м. в гр. Садово

Публикувана на: 28.02.2018 г.

Вижте повече
.

Обява за инвестиционно предложение  зa"Изграждане на оранжерии за отглеждане на зеленчуци в с. Катуница"

Публикувано на 23.02.2018 г.

Вижте повече
.

Обява за инвестиционно предложение  зa " Изграждане на оптични отклонения от опорната мрежа на Мобилтел"

Публикувано на 22.02.2018г.

Вижте повече
.

Обява за инвестиционно предложение.

Публикувано на 22.02.2018г.

Вижте повече
.

Списък на декларациите по чл. 71, т. 1 от Закона за местните данъци и такси за неползване на имоти на територията на община Садово през 2018 г. с информация за резолюциите на кметовете на населените места

Публикуван на 20.02.2018 г.

Вижте повече
.

Обявление за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения.

Публикувано на 19.02.2018г.

Вижте повече 
..

Обява за инвестиционно предложение.

Публикувано на 15.02.2018г.

Вижте повече
.

Покана  към всички граждани на общината за провеждане на кръгла маса – част от „Информационна кампания  , насочена към преодоляване на обществените нагласи , основани на етнически произход и културна идентичност” по   проект „Интеграция и добро образование в детските градини в община Садово”.Кръглата маса ще се проведе на 07.03.2018 г.(сряда) от 11.30 часа  в   сградата на  читалището в гр.Садово .

Публикувана на 15.02.2018г.

Вижте повече
.

Покана  към всички граждани на общината за провеждане на кръгла маса – част от „Информационна кампания  , насочена към преодоляване на обществените нагласи , основани на етнически произход и културна идентичност” по   проект „Интеграция и добро образование в детските градини в община Садово”.Кръглата маса ще се проведе на 22.02.2017г. от 14.00 часа  в в   сградата на  ОУ”Васил Левски” с.Караджово .

Публикувана на 15.02.2018г.

Вижте повече
.

Заповед № 11-53/12.02.2018 г. за открита процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.56з, ал. 1, 2 и 3 от ППЗСПЗЗ на недвижими имоти частна държавна собственост в с. Болярци и с. Милево

Публикувана на: 14.02.2018 г.

Вижте повече
.

Информационна кампания на МЗХГ за земеделски стопани.

Публикувано на 02.02.2018г.

Вижте повече 
,

Обявление за изработен проект за подробен устройствен план за регулация и застрояване в землището на с. Караджово

Публикувано на: 22.01.2018 г.

Вижте

повече

..

Обявление за изработен проект за промяна предназначението на земеделска земя в землището на с. Караджово

Публикувано на:22.01.2018 г.

Вижте повече
.

Обяви за вакантни места за военнослужещи.

Публикувано на 16.01.2018г.

Вижте повече
.

Обява за инвестиционно предложение от "Интергруп 99" ЕООД

Публикувана на: 11.01.2018 г.

Вижте повече
.

Обява за публичен търг за предоставяне под наем на недвижимо общинско имущество в с. Катуница

Публикувана на: 08.01.2017 г.

Вижте повече
.

Наредба за изменение на Наредба № 8 за рекламната дейност на територията на община Садово приета с Решение № 33, взето с Протокол № 25 от заседание на общински съвет Садово, проведено на 29.04.2005 година, ведно с мотивите за приемането й.

Публикувана на: 04.01.2018 г.

Вижте повече
.

Обява за инвестиционно намерение от "Напоителни системи" ЕАД

Публикувана на: 02.01.2018 г.

Вижте повече
.

Обявление -  Решение №323/2017г. на общински съвет гр.Садово

Публикувано на 22.12.2017 г. 

Вижте повече
.

Обява за инвестиционно предложение от Мариян и Атанас Генови в ПИ 010043 в землището на с. Милево

Публикувана на: 21.12.2017 г.

Вижте повече
.

Обява за инвестиционно предложение от "Анатра" ООД с. Милево

Публикувана на: 21.12.2017 г.

Вижте повече
.

Обява за вакантни длъжности за военнослужещи  и военнослужещи, изпълнявали военна служба

Публикувано на 28.11.2017г.

Вижте повече
.

Обява за публичен търг за предоставяне под наем на терен в с. Караджово

Публикувана на: 24.11.2017 г.

Вижте повече
...

Обява за инвестиционно предложение от земеделски производител Иван Генов за землището на с. Селци

Публикувана на: 24.11.2017 г.

Вижте повече
.

Обява във връзка с инвестиционно предложение от "Сирио БГ" ЕООД

Публикувана на: 24.11.2017 г.

Вижте повече
.

Покана  към всички граждани на общината за провеждане на кръгла маса – част от „Информационна кампания  , насочена към преодоляване на обществените нагласи , основани на етнически произход и културна идентичност” по   проект „Интеграция и добро образование в детските градини в община Садово”.Кръглата маса ще се проведе на 27.11.2017г. от 12.15 часа  в   сградата на  читалището в с.Катуница  .

Публикувана на 21.11.2017г.

Вижте повече
..

Покана  към всички граждани на общината за провеждане на кръгла маса – част от „Информационна кампания  , насочена към преодоляване на обществените нагласи , основани на етнически произход и културна идентичност” по   проект „Интеграция и добро образование в детските градини в община Садово”.Кръглата маса ще се проведе на 20.11.2017г. от 11.15 часа  в   сградата на  бивш Младежки дом в с.Болярци .

Публикувана на 15.11.2017г.

Вижте повече
.

Обявление Решение №313/2017г. на общински съвет гр.Садово

Публикувано на :13.11.2017г.

Вижте повече 
.

Обявление Решение №312/2017г. на общински съвет гр.Садово

Публикувано на :13.11.2017г.

Вижте повече
.

Обявление Решение №310/2017г. на общински съвет гр.Садово

Публикувано на :13.11.2017г.

Вижте повече
.

Обявление Решение №309/2017г. на общински съвет гр.Садово

Публикувано на :13.11.2017г.

Вижте повече
.

Обявление Решение №299/2017г. на общински съвет гр.Садово

Публикувано на :13.11.2017г.

Вижте повече
.

Съобщение за провеждане на обществено обсъждане за резултатите от извършена оценка в доклада на ОВОС на инвестиционно предложение

Публикувано на: 10.11.2017 г.

Вижте повече
.

Покана  към всички граждани на общината за провеждане на кръгла маса – част от „Информационна кампания, насочена към преодоляване на обществените нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност” по   проект „Интеграция и добро образование в детските градини в община Садово”. Кръглата маса ще се проведе на 13.11.2017г. от 11.00 часа  в сградата на ДГ "Слънце" с. Милево.

Публикувана на 07.11.2017г.

Вижте повече
..

Обява за инвестиционно предложение от "СИРИО" ООД

Публикувана на: 06.11.2017 г.

Вижте повече
..

Обява за част от населените места на територията на общината , скици за земеделски земи ще се издават от Агенцият по геодезия , картография и кадастър гр. Пловдив.

Публикувано на 01.11.2017г.

Вижте повече 
.

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за ползване на воден обект

Публикувано на: 31.10.2017 г. 

Вижте повече
.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за определяне размера на местните данъци в едно с мотиви за приемането на Наредбата

Публикувани на: 30.10.2017 г.

Вижте повече
.

Заповед за райони за сметосъбиране на територията на община Садово

Публикувана на: 27.10.2017 г.

Вижте повече
.

Обява за инвестиционно предложение от "ВП Брандс Интернешънъл" АД

Публикувана на: 24.10.2017 г.

Вижте повече
..

Обявление за  одобрен ПУП-ПП на подземен линеен обект на техническата инфраструктура- трасе за на новопроектиран водопровод по полски път 000282- публична общинска собственост до  новообразуван УПИ 62.10,62.12, стопанска дейност-пункт за годишни технически прегледи , м.“Пелина“ по КВС на землище на гр.Садово, община Садово.

Публикувано на 23.10.2017г.

Вижте повече
.

Покана  към всички граждани на общината за провеждане на кръгла маса – част от „Информационна кампания  , насочена към преодоляване на обществените нагласи , основани на етнически произход и културна идентичност” по   проект „Интеграция и добро образование в детските градини в община Садово”.Кръглата маса ще се проведе на 30.10.2017г. от 11.30 часа  в залата на читалището в  с.Поповица

Публикувана на 23.10.2017г.

Вижте повече
.

Съобщение за участие в търгове за отдаване под наем на помещения на територията на община Садово

Публикувано на: 20.10.2017 г.

Вижте повече
.

Заповед № 391 от 20.10.2017 г. относно промяна в обявените условия на търгове за отдаване под наем на помещения

Публикувана на: 20.10.2017 г.

Вижте повече
.

Обява - относно преминаване на землища : Ахматово, Богданица, Кочево, Моминско, Селци и гр.Садово  към Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Публикувана на 17.10.2017г.

Вижте повече
.

Покана  към всички граждани на общината за провеждане на кръгла маса – част от „Информационна кампания, насочена към преодоляване на обществените нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност” по   проект „Интеграция и добро образование в детските градини в община Садово”.Кръглата маса ще се проведе на 23.10.2017г. от 11.30 часа в актовата зала на ОУ”Св.Св.Кирил и Методий”с.Чешнегирово.

Публикувана на 17.10.2017г.

Вижте повече
.

Обява за инвестиционно предложение на "ФИШ НЕТ БГ" ООД

Публикувана на: 12.10.2017 г.

Вижте повече
.

Заповед № РД 11-8674/02.10.2017 година на Директора на ОД"З"-Пловдив за разпределян на масиви за ползване на земеделски земи в землището на с.Чешнегирово .

Публикувана на 11.10.2017г.

Вижте повече
.

Заповед № РД 11-8673/02.10.2017 година на Директора на ОД"З"-Пловдив за разпределян на масиви за ползване на земеделски земи в землището на с.Болярци.

Публикувана на 11.10.2017г.

Вижте повече
.

Заповед № РД 11-8672/02.10.2017 година на Директора на ОД"З"-Пловдив за разпределян на масиви за ползване на земеделски земи в землището на с.Богданица.

Публикувана на 11.10.2017г.

Вижте повече
.

Покана  към всички граждани на общината за провеждане на кръгла маса – част от „Информационна кампания  , насочена към преодоляване на обществените нагласи , основани на етнически произход и културна идентичност” по   проект „Интеграция и добро образование в детските градини в община Садово”.

Публикувана на 10.10.2017г.

Вижте повече
.

Решение на РИОСВ - Пловдив , за извършване на дейности по  третиране на отпадъци.

Публикувано на 05.10.2017г.

Вижте повече
..

Обява за публичен търг за отдаване под наем на помещение гр.Садово

Публикувана на: 03.10.2017 г.

Вижте повече
.

Обява за публичен търг за отдаване под наем на "Метален павилион" гр.Садово

Публикувана на: 03.10.2017 г.

Вижте повече
.

Обява за вакантни длъжности за военнослужести.

Списък на вакантни длъжности.

Публикувано на 27.09.2017г.

Вижте повече
..

Съобщени за промяна на предназначението на земеделска земя  на ПИ в гр. Садово и обявяването му  за жилищно строителство.

Публикувано на 26.09.2017г.

Вижте повече
.

Съобщение  до Емилия Фиданова Петкова  от гр.Садово  за издаден акт за установяване на задължения. 

Публикувано на 05.09.2017г.

Вижте повече
.

Съобщение  до Ангел Асенов Ангелов  от гр.Садово  за издаден акт за установяване на задължения. 

Публикувано на 05.09.2017г.

Вижте повече
.

Съобщение  до Атанас Георгиев Петков  от гр.Садово  за издаден акт за установяване на задължения. 

Публикувано на 05.09.2017г.

Вижте повече
.

Съобщение  до Бояна Сашва Асенова от гр.Садово  за издаден акт за установяване на задължения. 

Публикувано на 05.09.2017г.

Вижте повече
..

Съобщение  до Георги Стефанов Ангелов от гр.Садово  за издаден акт за установяване на задължения. 

Публикувано на 05.09.2017г.

Вижте повече
..

Съобщение  до Георги Спасов Спасов от гр.Садово  за издаден акт за установяване на задължения. 

Публикувано на 05.09.2017г.

Вижте повече
.

Съобщение  до Славчо Рангелов Димитров от гр.Садово  за издаден акт за установяване на задължения. 

Публикувано на 05.09.2017г.

Вижте повече
.

Съобщение  до Петя Георгиева Николова от с.Милево  за издаден акт за установяване на задължения. 

Публикувано на 05.09.2017г.

Вижте повече
.

Общинска служба по земеделие -Садово , информира заинтерисованите лица , че е  изготвен проект на карта на земеделските масиви в землището на с. Болярци  за стопанската 2017-2018г.

Публикувано 29.08.2017г.

Вижте повече
..

Общинска служба по земеделие -Садово , информира заинтерисованите лица , че е  изготвен проект на карта на земеделските масиви в землището на с. Чешнегорово  за стопанската 2017-2018г.

Публикувано 29.08.2017г.

Вижте повече
.

Обява за вакантни длъжности за Военномедицинска академия.

Публикувана на 29.08.2017г.

Вижте повече
.

Общинска служба по земеделие -Садово , информира заинтерисованите лица , че е  изготвен проект на карта на земеделските масиви в землището на с. Богданица  за стопанската 2017-2018г.

Публикувано на 25.08.2017г.

Вижте повече 
.

Във връзка с процедура по създаване на масиви за ползване на земеделски земи , информираме всички заинтерисовани лица за графика на   заседанията на комисията за землищата на територията на община Садово.

Публикувано на 25.08.2017г.

Вижте повече
.

Съобщение  до Митко Василев Станчев от гр. Садово за издаден акт за установяване на задължения. 

Публикувано на 21.08.2017г.

Вижте повече 
.

Съобщение  до Димитър Станчев  Василев  от гр. Садово за издаден акт за установяване на задължения. 

Публикувано на 21.08.2017г.

Вижте повече
.

Съобщение  до Митко Дечев Василев  от гр. Садово за издаден акт за установяване на задължения. 

Публикувано на 21.08.2017г.

Вижте повече
.

Съобщение  до Златко Юлиев Сашев  от гр. Садово за издаден акт за установяване на задължения. 

Публикувано на 21.08.2017г.

Вижте повече
.

Съобщение  до Димитър Сашев Алексиев  от с.Болярци  за издаден акт за установяване на задължения. 

Публикувано на 21.08.2017г.

Вижте повече
.

Съобщение  до Никола Дечев Христев от гр. Садово за издаден акт за установяване на задължения. 

Публикувано на 21.08.2017г.

Вижте повече
.

График за провеждане на заседанията на комисиите по чл. 37В, ал. 1 от ЗСПЗЗ за стопанската 207-2018г.

Публикиван на 15.08.2017г.

Вижте повече 
.

Заповед № РД11-6693, РД11-6694, РД11-6695 от 04.08.2017 г. за комисия на основание чл. 37в, ал. 1 от СЗПЗЗ и във връзка с постъпили заявлени.

Публикувана на 11.08.2017г.

Вижте повече
.

Съобщение за изменение на ПУП-ПР на УПИ 286 и УПИ XIII-658 по плана на  с. Милево.

Публикувано на 09.08.2017

Вижте повече
.

Разрешение за дейности с отпадъци № 09-ДО-1120-00 от 31.07.2017 г.

Публикувано на: 03.08.2017 г.

Вижте повече
.

Обява на ОСЗ-Садово за изготвени предварителни регистри на имотите за землищата на с. Богданица, с. Болярци и с. Чешнегирово за стопанска 2017/2018 година

Публикувана на 01.08.2017 г.

Вижте повече
.

Обява за търг с явно наддаване за воден обект - язовир в с. Богданица

Публикувана на: 28.07.2017 г.

Вижте повече
.

Обява за публичен търг за отдаване под наем на помещение с. Поповица

Публикувана на: 28.07.2017 г.

Вижте повече
Вижте повече

Обява за инвестиционно предложение от "Елит-2095" ЕООД

Публикувана на: 28.07.2017 г.

Вижте повече
.

Обява за инвестиционно предложение "Преустройство на съществуваща сграда в предприятие за производство на десертни продукти от сушене плодове, масло съдържащи ядки и семена в УПИ ІХ-2.11 производствена и складова дейност, кв. 1 по плана на стопански двор - 2 на с. Болярци, община Садово.

Публикувана на: 28.07.2017 г.

Вижте повече
.

Списък на земеделски земи по населени места, които ще се отдават под наем за стопанска 2017/2018 година

Публикуван на: 21.07.2017 г.

Вижте повече
.

Решение № 4 от 18.07.2017 г. на комисия назначена със Заповед № 997/23.12.2015 г. на директор на Изпълнителна агенция по горите

Публикувано на: 20.07.2017 г.

Вижте повече
.

Решение № 3 от 18.07.2017 г. на комисия назначена със Заповед № 997/23.12.2015 г. на директор на Изпълнителна агенция по горите

Публикувано на: 20.07.2017 г.

Вижте повече
.

Решение № 2 от 18.07.2017 г. на комисия назначена със Заповед № 997/23.12.2015 г. на директор на Изпълнителна агенция по горите

Публикувано на: 20.07.2017 г.

Вижте повече
.

Решение № 1 от 18.07.2017 г. на комисия назначена със Заповед № 997/23.12.2015 г. на директор на Изпълнителна агенция по горите

Публикувано на: 20.07.2017 г.

Вижте повече
.

Съобщение до Йорданка Гюрова с. Катуница

Публикувано на: 11.07.2017 г.

Вижте повече
.

Съобщение до БЕЛИНДА - ЕКСПРЕС ЕООД гр. София

Публикувано на: 11.07.2017 г.

Вижте повече
.

Обява за инвестиционно предложение от "ВП БРАНДС ИНТЕРНЕШИНЪЛ" АД

Публикувана на: 04.07.2017 г.

Вижте повече
.

Писмо и протокол във връзка с чл. 37и, ал. 8 от ЗСПЗЗП

Публикувано на: 03.07.2017 г.

Вижте повече
.

Обявление до населението на община Садово за постъпило инвестиционно предложение от фирма "ЯМИН-2017"ЕООД за "Цех за преработка на етерично маслени култури"

Публикувано на 26.06.2017г.

Вижте повече 
.

Съобщение  до Димитър Сашов Пандуров  от гр. Садово за издаден акт за установяване на задължения. 

Публикувано на 26.06.2017г.

Вижте повече
.

Съобщение  до Симеон Василев Дечев  от гр. Садово за издаден акт за установяване на задължения. 

Публикувано на 26.06.2017г.

Вижте повече
.

Съобщение  до Васил Станчев Василев от гр. Садово за издаден акт за установяване на задължения. 

Публикувано на 26.06.2017г.

Вижте повече
.

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води

Публикувано на: 15.06.2017 г.

Вижте повече
.

Обява за публичен търг за предоставяне под наем на помещение в Стопански двор гр. Садово

Публикувана на: 14.06.2017 г.

Вижте повече
.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 за отглеждане и регистрация на кучета ведно с мотивите за приемането на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 12

Публикувана на: 12.06.2017 г.

Вижте повече
.

Обява за инвестиционно предложение "Цех за преработка на етерично маслени култури" в стопонски двор с. Селци

Публикувана на: 07.06.2017 г.

Вижте повече
.

Протокол за определяне необходимата площ от пасищата, мерите и ливадите от ОПФ и разпределение на имотите за всяко землище

Публикуван на 31.05.2017 г.

Вижте повече
.

Заповед № 250 от 22.05.2017 г. на кмета на община Садово за правилата и нормите за пожарна безопастност при извъшване на дейности в земеделските земи

Публикувана на: 25.05.2017 г.

Вижте повече
.

Обява за инвестиционно предложение за монтаж на декантираща машина и демонтаж на съществуваща сушилня в производствена сграда с. Катуница

Публикувана на: 19.05.2017 г.

Вижте повече
.

Заповед № 224 от 11.05.2017 г. на кмета на община Садово относно предприемането на превантивни мерки за предотвратяване възникването на пожари.

Публикувана на: 12.05.2017 г.

Вижте повече
.

Проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини на територията на община Садово, област Пловдив ведно с мотивите за приемането на наредбата. 

Публикуван на: 05.05.2017 г.

Вижте повече
.

Обява за предоставяне под наем на училищен стол в ОУ "Георги С. Раковски" с. Болярци

Публикувана на: 07.04.2017 г.

Вижте повече
,.

Обява за предоставяне под наем на сграда - краварник в стопански двор с. Болярци

Публикувана на: 07.04.2017 г.

Вижте повече
.

Обява за предоставяне под наем на помещения в сградата на ОУ "Христо Ботев" с. Поповица

Публикувана на: 07.04.2017 г.

Вижте повече
.

Обявление във връзка с предстоящо кандидатстване относно изграждане на компостираща инсталация на РСУО - регион Асеновград, вкл. общините Асеновград, Първомай, Куклен, Садово и Лъки.

Публикувано на: 05.04.2017 г.

Вижте повече
.

Списък на поземлените имоти или части от тях на територията на община Садово придобили характеристики на гора по смисъла на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за горите

Публикуван на:31.03.2017 г.

Вижте повече
.

Инвестиционно предложение за създаване на овощни насаждения в землището на община Садово.

Публикувано на 08.03.2017г.

Вижте повече
.

 Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност .

Публикуван на 02.03.2017г.

Вижте повече
.

Мотиви за приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 4

Публикувани на: 24.02.2017 г.

Вижте повече
.

Наредба за изменение на Наредба 4 за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в община Садово

Публикувана на: 24.02.2017 г.

Вижте повече
,

Обява и списък за участие в процедура за предоставяне на пасища, мери и ливади за стопанската 2017/2018 г.

Публикувана на: 24.02.2017 г.

Вижте повече
.

Обява за търг с явно наддаване за предоставяне под наем на общинско имущество в с. Поповица.

Публикувана на 22.02.2017г.

Вижте повече
.

Обява за търг с явно наддаване за предоставяне под наем на общинско имущество в с. Болярци.

Публикувана на 22.02.2017г.

Вижте повече
.

Обявление във връзка с одобрено от Общински съвет- гр.Садово,заданието по чл.125, ал.1 от ЗУТ, неразделна част от настоящото решение и разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на поземлени имоти 012008 и 012020 местност „Льолевото“ землището на с.Чешнегирово,община Садово във връзка с процедура за смяна предназначението на имота от нива за предприятие за производство, преработка и съхранение на селскостопанска продукция.

Публикувано на 15.02.2017г.

Вижте повече
..

Проект на бюджета за 2017г.

публикуван на 15.02.2017г.

Вижте повече
..

Покана за обществено обсъждане на проект за бюджета на Община Садово за 2017г.

Публикувана на 15.02.2017г.

Вижте повече 
.

Обява за вакантни длъжности за военнослужещи във военното формирование в състава на Военноморските сили ВВМУ "Н.Й.Вапцаров"

Публикувана на 14.02.2017г.

Вижте повече