За контакти:
централа тел.: 03118/26-01; 21-71
тел.: 0884233790
тел. на кмета: 03118/22-50
факс: 03118/25-00
e-mail: sadovo@sadovo.bg

   

           І. КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ

           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ

                   ЧЛЕНОВЕ:  1.ХРИСТО КИРЕВ

                                     2. НИКОЛА ПЕНЧЕВ

                                     3. ПЕНКО БОНЧЕВ

                                     4. ВАСКА АТАНАСОВА

            ІІ. КОМИСИЯ ПО СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ТРУД, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И КУЛТУРА

           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАНКА ХРИСТЕВА

                   ЧЛЕНОВЕ: 1. НИКОЛА ПЕНЧЕВ

                                    2. СПАС ПАНЕВ

                                    3. ИРИНА ДИНОВСКА

                                    4. ВЕСЕЛИНА МАРКОВА

 

          ІІІ. КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО,БЛАГОУСТРОЙСТВО И  КОМУНАЛНА ДЕЙНОСТ

           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕНКО БОНЧЕВ        

                   ЧЛЕНОВЕ: 1. СТАНИСЛАВ ПАНАЙОТОВ

                                    2. ТЕОДОРА СТЕФАНОВА

                                    3. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ

                                    4. ПЕТЪР ПЕТКОВСКИ

                                      

          ІV. КОМИСИЯ ПО ПРОМИШЛЕНОСТ, СЕЛСКО, ГОРСКО СТОПАНСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, ТРАНСПОРТ, СПРОТ, ТУРИЗЪМ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ

                   ЧЛЕНОВЕ:  1. СЕРЬОЖА  АПОСТОЛОВ

                                     2. ХРИСТО КИРЕВ

                                     3. СТАНИСЛАВ ПАНАЙОТОВ

                                     4. КАЛИНА СТАМЕНОВА

               

           V.КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ            

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА МАРКОВА

                  ЧЛЕНОВЕ: 1. ТЕОДОРА СТЕФАНОВА

                                   2. ИРИНА ДИНОВСКА

                                   3. ИВАНКА ХРИСТЕВА

                                   4. ГЕОРГИ БУКОВ         VІ.КОМИСИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ВАСКА АТАНАСОВА

                  ЧЛЕНОВЕ:  1. КАЛИНА СТАМЕНОВА

                                    2. НИКОЛА ПЕНЧЕВ

                                    3. СТАНИСЛАВ ПАНАЙОТОВ

                                    4. СЕРЬОЖА АПОСТОЛОВ