За контакти:
централа тел.: 03118/26-01; 21-71
тел.: 0884233790
тел. на кмета: 03118/22-50
факс: 03118/25-00
e-mail: sadovo@sadovo.bg


Информация за данъкоплатците

 

 

     Данък върху недвижимите имоти

Данък върху недвижимите имоти се дължи на Община Садово за разположените на територията на общината сгради и поземлени имоти в строителните граници на населените места, както и поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначение за жилищни, общественообслужващи, производствени, складови, курортни, вилни, спортни и развлекателни функции, за озеленени площи и озеленени връзки между тях и териториите за природозащита, за декоративни водни системи (каскади, плавателни канали и други), за движение и транспорт, включително за велосипедни алеи и за движение на хора с увреждания, за техническа инфраструктура, за специални обекти и други, и след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон. Данък се дължи и за застроените земеделски земи и гори - за действително застроената площ и прилежащия й терен.

Кой дължи данъкасобственика на имота, а в случаите на учредено вещно право на ползване – ползвателя.

В кои случаи не се подава декларация:

1.От 01.01.2020 г. за новопостроените сгради, подлежащи на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията. Необходимите данни за определяне на данъка на новопостроените сгради и/или на самостоятелни обекти в тях се предоставят на служителите на общинската администрация с права и задължения на органи по приходите от възложителя на строежа след завършването на сградата в груб строеж по образец, определен от министъра на финансите (декларация по чл. 14, ал. 2 от ЗМДТ).

2.От 01.01.2019 г. за имотите и ограничените вещни права, придобити по възмезден или безвъзмезден начин.

В кои случаи се подава декларация:

1.За новопостроените сгради и постройки, които не подлежат на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията – декларация по чл. 14, ал. 1 от ЗМДТ в 2 - месечен срок;

2.При преустройство и при промяна на предназначението на съществуваща сграда или на самостоятелен обект в сграда, както и при промяна на друго обстоятелство, което има значение за определяне на данъка – декларация по чл. 14, ал. 1 от ЗМДТ в 2 - месечен срок от събитието;

3.При придобиване на имот по наследство – декларация по чл. 14, ал. 1 от ЗМДТ в 6 - месечен срок от смъртта на наследодателя;

4.При частично или пълно унищожаване на сградите, както и при преминаване на недвижимите имоти от необлагаеми в облагаеми и обратно – декларация по чл. 14, ал. 1 от ЗМДТ в 2 - месечен срок от събитието;

5.За ползване на данъчно облекчение (основно жилище и основно жилище на лице с намалена работоспособност) – декларация по чл. 27 от ЗМДТ.

За новопостроен или придобит по друг начин имот или ограничено вещно право на ползване в двумесечен срок предприятията подават информация за отчетната стойност и други обстоятелства, имащи значение за определянето на данъка – чрез декларация по чл. 14, ал. 1 от ЗМДТ, чрез част ІІІ от нея или в свободна форма с всички необходими данни.

При промяна на някое обстоятелство, което има значение за определяне на данъка, данъчно задължените лица уведомяват общината.

Декларация по чл. 14, ал. 1 от ЗМДТ може да изтеглите от ТУК - ОБРАЗЕЦ .

Декларация по чл. 14, ал. 2 от ЗМДТ може да изтеглите ТУК - ОБРАЗЕЦ

Декларация по чл. 27 от ЗМДТ може да изтеглите от ТУК - ОБРАЗЕЦ.

Данъчни облекчения:

*за имот, който е основно жилище, данъкът се дължи с 50 на сто намаление;

*за имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, данъкът се дължи със 75 на сто намаление.

Срок за плащане: първа вноска до 30 юни, втора вноска до 31 октомври, като на предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

 

     Такса битови отпадъци

 Таксата се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на общинския съвет.

Кой дължи таксата - собственика на имота, а в случаите на учредено вещно право на ползване – ползвателя.

Подава се декларация за вида и броя на съдовете за битови отпадъци, които ще се използват за сметосъбиране от недвижим имот на територията на община Садово по утвърден образец от кмета на общината. Образец на декларация за юридически лица и еднолични търговци с указания за попълването й може да изтеглите от ТУК - ОБРАЗЕЦ, а за физически лица от ТУК - ОБРАЗЕЦ.

Въз основа на декларацията и действащите цени се изчислява дължимата такса в частта й за сметосъбиране и сметоизвозване и за обезвреждане на битовите отпадъци в депа и други съоръжения. На лицата, които не са подали декларация таксата за двете услуги се определя в промили, които се прилагат върху основата, на която лицата заплащат данъка върху недвижимите имоти. Таксата в частта за услугата чистота на териториите за обществено ползване на всички лица се определя в промили, които се прилагат върху основата, на която лицата заплащат данъка върху недвижимите имоти.

Срок за плащане: първа вноска до 30 юни, втора вноска до 31 октомври, като на предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

Ако имотът не се ползва през цялата година и е подадена декларация по образец от собственика или ползвателя до края на предходната година не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване. Образец на декларация за физически лица може да изтеглите от ТУК - ОБРАЗЕЦ, а за юридически лица – от  ТУК - ОБРАЗЕЦ
Такса за обезвреждане на битовите отпадъци в депа и такса за почистване на териториите за обществено ползване се заплаща за всички имоти.


     Данък върху наследствата

С данък върху наследствата се облагат наследените по закон или по завещание имущества в страната или в чужбина на български граждани, както и имуществата в страната на чуждите граждани, с изключение на имуществата, придобити по наследство от преживелия съпруг и наследниците по права линия.

При откриване на наследство и при липса на наследници по права линия (деца, внуци, родители) и преживял съпруг, данъчно задължените лица (наследници по съребрена линия – братя, сестри, племенници, братовчеди) или техните законни представители са длъжни в срок от 6 месеца да подадат декларация в Община Садово, ако е била последното местожителство на наследодателя. За наследник, който не е брат или сестра, 6-месечният срок от подаване на декларацията тече от узнаването, че наследството е открито. Декларация за датата на узнаването, че наследството е открито може да изтеглите от ТУК - ОБРАЗЕЦ.

Декларация по чл. 32 от ЗМДТ може да изтеглите от ТУК - ОБРАЗЕЦ.

Срок за плащане: 2 месеца от връчване на съобщение по реда на ДОПК.

 

            Данък върху превозните средства

С данък върху превозните средства се облагат превозните средства, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република България. Данъкът се заплаща от собствениците на превозните средства. Размерът на данъка се определя служебно въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи. Собствениците на превозни средства декларират пред Община Садово, ако имат постоянен адрес, съответно седалище, в общината, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им в следните случаи:

За превозните средства, които не са регистрирани за движение в страната, двумесечният срок започва да тече от датата на регистрацията им за движение. При придобиване на превозно средство по наследство декларацията се подава в шестмесечен срок.

Декларация по чл.54 от ЗМДТ за леки автомобили може да изтеглите от ТУК - ОБРАЗЕЦ.

Декларация по чл.54 от ЗМДТ за превозни средства без леки автомобили може да изтеглите от ТУК - ОБРАЗЕЦ

За превозните средства, на които е прекратена регистрацията, данък не се дължи от месеца следващ месеца на прекратяване на регистрацията за движение. 

Данъчни облекчения:

*освобождават се от данък превозните средства на: държавните и общинските органи и организации на бюджетна издръжка, които са със специален режим на движение, както и линейки и пожарни на други лица; дипломатическите представителства и консулства при условията на взаимност; Българският Червен кръст, когато се използват за целите на организацията; лекият автомобил - собственост на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, с обем на двигателя до 2000 куб.см и с мощност до 117,64 kW;

*за автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологични категории "Евро 3" и "Евро 4", данъкът се заплаща с 40 на сто намаление, а за съответстващите на "Евро 5", „Евро 6” и „ЕЕV”, данъкът се заплаща с 50 на сто намаление;

Екологичните категории се зачитат, ако са вписани в свидетелството за регистрация на МПС в раздел (V.9).

*освобождават се от данък електрическите автомобили, мотоциклети и мотопеди.

Срок за плащане: първа вноска до 30 юни, втора вноска до 31 октомври, като на предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

 

     Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин

Обект на облагане с данък са имуществата, придобити по дарение, както и недвижимите имоти, ограничените вещни права върху тях и моторните превозни средства, придобити по възмезден начин. Подлежат на облагане с данък в размер на данък дарение и безвъзмездно придобитите по друг начин имущества, както и погасените чрез опрощаване задължения. Данък при безвъзмездно придобиване на имущества се дължи и при придобиване на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях по давност. Данък не се дължи за моторни превозни средства, които не са регистрирани за движение в страната. Данък не се дължи, ако прехвърлянето е в изпълнение на задължение по закон или въз основа на акт на Министерския съвет за безвъзмездно предоставяне на имущества на инвеститори по приоритетни инвестиционни проекти. Не се облагат с данък имуществата, придобити по дарение между роднини по права линия и между съпрузи. Данъкът се заплаща от приобретателя на имуществото, а при замяна - от лицето, което придобива имуществото с по-висока стойност, освен ако е уговорено друго. В случай, когато е уговорено, че данъкът се дължи от двете страни, те отговарят солидарно. Когато страните са се уговорили, че данъкът се дължи от прехвърлителя, другата страна е поръчител. Когато приобретателят на имуществото е в чужбина, данъчно задължен е прехвърлителят. Освобождават се от данък придобитите имущества от държавата и общините; образователните, културните и научните организации на бюджетна издръжка, както и специализираните институции за предоставяне на социални услуги и домовете за медико-социални грижи за деца; Българският Червен кръст; национално представените организации на хора с увреждания и за хора с увреждания; фондовете за подпомагане на пострадали от природни бедствия и за опазване и възстановяване на исторически и културни паметници; лечебните заведения по чл.5, ал.1 от Закона за лечебните заведения; даренията за лечение на граждани на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, както и на технически помощни средства за хора с увреждания; даренията с хуманитарна цел на лица с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто и социално слаби граждани; даренията за юридическите лица с нестопанска цел, които получават субсидии от централния бюджет, и юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани в централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел, за осъществяване на общественополезна дейност за получените и предоставените дарения; обичайните подаръци; имуществото, което е прехвърлено по безвъзмезден начин в изпълнение на задължение, произтичащо от закон; даренията в полза на народните читалища; придобитите имущества по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол; непаричните вноски в капитала на търговско дружество, кооперация или юридическо лице с нестопанска цел; чуждите държави за придобиване на недвижими имоти - при условията на взаимност; безвъзмездно предоставената помощ при условията и по реда на Закона за меценатството. Данъкът се заплаща в Община Садово, ако местонахождението на недвижимия имот е на нейна територия, а в останалите случаи - ако постоянния адрес, съответно седалището на данъчно задълженото лице е на нейна територия. Данъкът се заплаща при прехвърлянето на недвижимия имот, ограничените вещни права върху недвижим имот и моторните превозни средства като не е необходимо подаването на декларация. От 01.01.2013 г. размерът на данъка при възмездно придобиване на имущество в Община Садово е 3 %, вкл. и при замяна. Размерът на данъка при дарение на имущество е 0.8 % при дарение между братя и сестри и техните деца и 6% при дарение между лица с по-далечна роднинска връзка или без такава. При безвъзмездно придобиване на имущество, без предходните случаи, лицата, получили имущество, подават декларация за облагането му с данък и заплащат данъка в двумесечен срок от получаването му.
Декларация по чл.49, ал.3 от ЗМДТ може да изтеглите от ТУК - ОБРАЗЕЦ.


     Патентен данък

Физическо лице, включително едноличен търговец, което извършва дейности, посочени в Приложение № 4 (патентни дейности), се облага с годишен патентен данък за доходите от тези дейности, при условие че оборотът на лицето за предходната година не превишава 50 000 лв. и лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, с изключение на регистрация за вътреобщностно придобиване.
Патентният данък се дължи за всяка от упражняваните дейности поотделно съгласно Приложение № 4 към Закона за местните данъци и такси. Лицата, които осъществяват патентна дейност в повече от един обект, дължат данък за всеки обект поотделно.

Данъчно задължените лица, които подлежат на облагане с патентен данък, могат да ползват данъчни облекчения в следната поредност:

1. физическите лица, включително едноличните търговци, с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, ползват намаление на патентния данък в размер 50 на сто, ако извършват дейността лично и не наемат работници за тази дейност през цялата данъчна година;

2. физическите лица, включително едноличните търговци, които извършват с личен труд през цялата данъчна година два или три вида патентна дейност от посочените в т. 1 - 36 от Приложение № 4, заплащат патентния данък само за тази дейност, за която определеният данък e с най-висок размер; за извършване на повече от три дейности облекчението не се прилага;

3. физическите лица, включително едноличните търговци, които са пенсионери и извършват патентна дейност, посочена в т. 5, 6, 8 - 15, 18 - 20, 25, 27 - 29 и 31 на Приложение № 4, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответната дейност, ако извършват дейността лично и не наемат работници през цялата данъчна година;

4. лицата, които използват работно място за обучение на чираци по смисъла на Закона за занаятите и извършват патентна дейност от посочените в т. 10 на Приложение № 4, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответното работно място; намалението се ползва, при условие че към декларацията е приложено копие от удостоверението за вписване в регистъра на чираците, издадено от съответната регионална занаятчийска камара.

Декларация по чл.61н от ЗМДТ може да изтеглите от ТУК - ОБРАЗЕЦ.

Срок за плащане: първа вноска до 31 януари, втора вноска до 30 април; трета вноска до 31 юли; четвърта вноска до 31 октомври.

 

     Туристически данък

С туристически данък се облагат нощувките. Данъчно задължени лица са лицата, предлагащи нощувки. Лицата внасят данъка в приход на бюджета на Община Садово, ако местонахождението на средствата за подслон и местата за настаняване е на нейна територия. Данъкът задължително се посочва отделно в документа, издаден от данъчно задълженото лице към лицето, ползващо нощувка. Лицата подават декларация по образец до 30 януари на всяка година за облагане с туристически данък за предходната календарна година.

Декларация по чл. 61р от ЗМДТ може да изтеглите от ТУК - ОБРАЗЕЦ.

Размерът на дължимия данък за календарния месец се определя, като броят на предоставените нощувки за месеца се умножи по размера на данъка. Размерът на данъка е 0.60 лв. за нощувка за категория 1 звезда, 0.80 лв. за нощувка за категория 2 звезди и 1.00 лв. за нощувка за категория 3, 4 или 5 звезди.

Срок за плащане: до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

 

     Такса за притежаване на куче

За притежаване на куче собственикът заплаща годишна такса в Община Садово, ако на нейна територия е постоянният му адрес (за физическо лице) или седалище (за юридическо лице и едноличен търговец). Освобождават се от такса собствениците на кучета на лица с увреждания; служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка; кучета, използвани за опитни цели; кучета, използвани от Българския червен кръст; кастрирани кучета; ловни кучета и други посочени в Закона за ветеринарно - медицинската дейност и Закона за защита на животните.

Декларация по чл.117 от ЗМДТ за притежаване на куче може да изтеглите от ТУК - ОБРАЗЕЦ.

В тримесечен срок от датата на придобиването на куче собственикът подава декларация в общината. Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март. За кучета, придобити през текущата година, таксата се дължи в размер една дванадесета от годишния й размер за всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването. 

 

     Информация за размерите на данъците в oбщина Садово може да намерите в Наредба № 10 на Общински съвет - Садово в раздел Общински съвет, Документи, а за размерите на таксите в oбщина Садово може да намерите в Наредба № 4 на Общински съвет Садово на същото място.

        

Допълнителна информация относно дължими данъци, такси и извършване на административни услуги в тази област може да получите от служителите в Отдел „Местни приходи и контрол” в oбщина Садово на:

централа тел.: 03118/26-01; 03118/21-71
вътрeшен 120 или 129
директен тел.: 03118/20-17

GSM: 0882384636 
e_mail: mpk@sadovo.bg