За контакти:
централа тел.: 03118/26-01; 21-71
тел.: 0884233790
тел. на кмета: 03118/22-50
факс: 03118/25-00
e-mail: sadovo@sadovo.bg

 

Права и задължения на данъкоплатците
.

Права на данъкоплатците

 

     Съгласно Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) задължените лица имат следните права, отнасящи се производствата по установяването и събирането на  местни данъци и такси:

1. на уважение към честта и достойнството им при осъществяване на процесуалните действия по ДОПК;

2. да им бъдат разяснявани правата в производствата по ДОПК, включително и правото на защита в административното, изпълнителното и съдебното производство, и да бъдат предупредени за последиците от неизпълнение на задълженията им по ДОПК;

3. на опазване в тайна сведенията, фактите и обстоятелствата, представляващи данъчна информация;

4. да изискват от служителите на общинската администрация при изпълнение на правомощията им да се легитимират и да показват акта, въз основа на който се предприемат съответните действия;

5. да им бъдат осигурени и предоставени безплатно:

- приемането на всички документи, представени от задължени и трети лица относно публичните им задължения;

- информация за публичните им задължения и за сроковете, в които следва да заплатят дължимите от тях данъци и други публични задължения;

- данъчни и други декларации, съдържащи указания за попълването им, формуляри и други документи, които се изискват или издават въз основа на закон;

6. да бъдат информирани за последиците от принудителното изпълнение на вземания за данъци и други публични вземания;

7. да искат издаването и да получават в срок актове или други документи, с които се удостоверяват факти с правно значение или се признава или отрича съществуването на права или задължения, когато имат правен интерес от това;

8. да обжалват всички актове и действия на служителите на общинската администрация, с които се засягат техни законни права и интереси, по реда, предвиден в ДОПК.

9. на обезщетение за вредите, причинени им от незаконни актове, действия или бездействия на служителите на общинската администрация с права и задължения на органи по приходите при или по повод изпълнение на дейността им. Отговорността се реализира по реда, предвиден в Закона за отговорността на държавата за вреди, причинени на граждани.

 

Задължения на данъкоплатците

 

      Физическите и юридическите лица, които са носители на задължението за данъци и такси са длъжни да подават съответните декларации, както и да заплащат данъците и таксите в нормативно определените срокове.

     Неизпълнението на задължението за подаване на декларации по Закона за местните данъци и такси в определените срокове води до извършено административно нарушение, за което се образува производство (издава се фиш или се съставя акт за установяване на административно нарушение и се издава наказателно постановление), в резултат на което нарушителят понася административно наказание (заплаща глоба или имуществена санкция).

         Неизпълнението на задължението за заплащане на данъците и таксите в определените срокове води до:

1. Заплащане на определена парична санкция под формата на лихва за периода на закъснението;

2. Ако след покана задължението не е погасено доброволно - поставяне на видно място в администрацията на Община Садово съобщение, че лицето е длъжник, неплатил в срок задълженията си;

3. Ако след покана задължението не е погасено доброволно - възлагане на частен съдебен изпълнител принудително да събере дължимите  суми по реда на Гражданския процесуален кодекс, при което е възможно да се засегне имотното състояние на длъжника и ще го обремени със заплащане на допълнителни суми за разноски по производството.