За контакти:
централа тел.: 03118/26-01; 21-71
тел.: 0884233790
тел. на кмета: 03118/22-50
факс: 03118/25-00
e-mail: sadovo@sadovo.bgАдминистративни услуги  по
 
ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО

ОБСЛУЖВАНЕ

(ГРАО)Наименование на услугата

нормативна основа

1.Издаване на удостоверение за раждане - оригинал

Необходими документи:

1. Родител с 2-те лични карти;

2. Искане по образец

Искане (образец)

Срок за изпълнение:

След съставяне на акта за раждане

ТАКСА

няма

Закон за гражданската
регистрация - чл.43, ал.6 и
чл.88, ал.1, т.1
във връзка с чл.40, ал.1,
изр. Второ

2.Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

Необходими документи:

1. Документ за самоличност или изрично пълномощно;

2. Искане по образец

Искане (образец)

Срок за изпълнение:
до 3 работни дни

ТАКСА
6.00 лв.

 

Закон за гражданската
регистрация - чл.88, ал.1, т.1
във връзка с чл.40, ал.1,
изр. Трето


Закон за местните данъци
и такси - чл.110, ал.1, т.4

3.Издаване на удостоверение за граждански брак - оригинал

Необходими документи:

1. Документи за самоличност;

2. Документи за сключване на граждански брак съгласно Семейния кодекс;

3. Декларация по образец

ДЕКЛАРАЦИЯ (образец)

Срок за изпълнение:

в деня на склюване на брака

ТАКСА за сключване на граждански брак:

за граждани, които имат адрес на територията на община Садово:

  • за провеждане на граждански брак с ритуал 50.00 лв.
  • за провеждане на граждански брак без ритуал 30.00 лв.

за граждани, които нямат адрес на територията на община Садово:

  • за провеждане на граждански брак с ритуал 80.00 лв.;
  • за провеждане на граждански брак без ритуал 50.00 лв.

 

Закон за гражданската
регистрация - чл.88, ал.1, т.2
във връзка с чл.40, ал.1,
изр. Второ

4.Издаване на удостоверение за граждански брак - дубликат

Необходими документи:

1. Документ за самоличност или изрично пълномощно;

2. Искане по образец

Искане (образец)

Срок за изпълнение:
до 3 работни дни

ТАКСА
6.00 лв.

 

Закон за гражданската 
регистрация - чл.88 ал.1, т.2 
във връзка с чл.40, ал.1,
изр. трето 

Закон за местните данъци
и такси - чл.110, ал.1, т.4

5.Издаване на препис-извлечение на Акт за смърт - първи път

Необходими документи:

1. Съобщение за смърт;

2. Документ за самоличност на починалия;

3. Искане по образец

Искане (образец)

Срок за изпълнение:

в деня на съставяне на акта за смърт

ТАКСА

няма

Закон за гражданската 
регистрация - чл.88, ал.1, т.3
във връзка с чл.40, ал.1,
изр. Второ
 

6.Издаване на препис-извлечение на Акт за смърт за втори и следващ път

Необходими документи:

1. Документ за самоличност или изрично пълномощно;

2. Искане по образец

Искане (образец)

Срок за изпълнение:

до 3 работни дни

ТАКСА
6.00 лв.

 

Закон за гражданската
регистрация - чл.88, ал.1, т.3
във връзка с чл.40, ал.1,
изр. Трето


Закон за местните данъци
и такси - чл.110, ал.1, т.4

7.Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт) 

Необходими документи:

1. Документ за самоличност или изрично пълномощно;

2. Искане по образец

Искане (образец)

Срок за изпълнение:

до 3 работни дни

ТАКСА

6.00 лв.

Закон за гражданската

регистрация - чл.88, ал.4
и чл.24, ал.1


Закон за местните данъци
и такси - чл.110, ал.1, т.3

8.Издаване на удостоверение за наследници

Необходими документи:

1. Документ за самоличност на наследника или изрично пълномощно;

2. Заявление по образец

ЗАЯВЛЕНИЕ (образец)

Срок за изпълнение:

до 3 работни дни

ТАКСА

8.00 лв.

Закон за гражданската 
регистрация - чл.24, ал.1 и чл.106,
ал.1, т.1 във връзка с чл.5, т.2

Закон за местните данъци
 и такси - чл.110, ал.1,т.1

Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.
за издаване на удостоверения 
въз основа на регистъра на населението 
(Издадена от министъра

на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл.9 - 12 

9.Издаване на удостоверение за семейно положение

Необходими документи:

1. Документ за самоличност или изрично пълномощно;

2. Заявление по образец

ЗАЯВЛЕНИЕ (образец)

Срок за изпълнение:

до 3 работни дни

ТАКСА

6.00 лв.

Закон за гражданската 
регистрация - чл.24, ал.1 и чл.106,
ал.1,т.1, във връзка с чл.5, т.4
Закон за местните данъци
и такси - чл.110,ал.1, т.6

Наредба № РД-02-20-6 от 
24.04.2012 г. за издаване на 
удостоверения въз основа на 
регистъра на населението
(Издадена от министъра на 
регионалното развитие и 
благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ,
бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл.13

10.Издаване на удостоверение за семейно положение,
съпруг/а и деца 

Необходими документи:

1. Документ за самоличност или изрично пълномощно;

2. Заявление по образец

ЗАЯВЛЕНИЕ (образец)

Срок за изпълнение:

до 3 работни дни

ТАКСА

6.00 лв.

Закон за гражданската
регистрация - чл.24, ал.1 и
чл.106, ал.1 ,т.1
във връзка с чл.5, т.4

Закон за местните
данъци и такси - чл.110, ал.1, т.12

Наредба № РД-02-20-6 от
24.04.2012 г. за издаване на
удостоверения въз основа на
регистъра на населението
(Издадена от министъра на
регионалното развитие и
благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ,
бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл.14 

11.Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки 

Необходими документи:

1. Документ за самоличност или изрично пълномощно;

2. Заявление по образец

ЗАЯВЛЕНИЕ (образец)

Срок за изпълнение:

до 3 работни дни

ТАКСА

6.00 лв.

Закон за гражданската 
регистрация - чл.24, ал.1 и 
чл.106, ал.1, т.1
във връзка с чл.5, т.2

Закон за местните данъци
и такси - чл. 110, ал. 1, т. 7

Наредба № РД-02-20-6 от
24.04.2012 г. за издаване на
удостоверения въз основа на
регистъра на населението
(Издадена от министъра
на регионалното развитие и
благоустройството и министъра
на правосъдието, обн., ДВ,
бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл.15

12.Издаване на удостоверение за родените от майката деца

Необходими документи:

1. Документ за самоличност или изрично пълномощно;

2. Заявление по образец

ЗАЯВЛЕНИЕ (образец)

Срок за изпълнение:

до 3 работни дни

ТАКСА

6.00 лв.

Закон за гражданската
 регистрация – чл.24, ал.1 

във връзка със Закона за семейни
помощи за деца - чл.6

Закон за местните данъци
и такси - чл.110, ал.1, т.12
Наредба № РД-02-20-6 от
24.04.2012 г. за издаване на
удостоверения въз основа на
регистъра на населението
(Издадена от министъра
на регионалното развитие и
благоустройството и министъра
на правосъдието, обн., ДВ,
бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл.16

13.Издаване на удостоверение за правно ограничение

Необходими документи:

1. Документ за самоличност или изрично пълномощно;

2. Заявление по образец

ЗАЯВЛЕНИЕ (образец)

Срок за изпълнение:

до 3 работни дни

ТАКСА

6.00 лв.

 

Закон за гражданската
регистрация – чл.24, ал.1
Закон за местните данъци
и такси - чл.110, ал.1, т.12
Наредба РД-07-7 на министъра на
труда и социалната политика от 05.10.2010 г. за условията и реда за водене и съхранение на регистрите за пълно осиновяване (обн., ДВ, бр. 82 от 19.10.2010 г., в сила от 19.10.2010 г.) – чл.25, ал.1,т.1
Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване
на приемни семейства
и настаняване на деца в тях – чл.8,ал.1,т.2
Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на
регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и
благоустройството и министъра
на правосъдието, обн., ДВ,
бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл.17

14.Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

Необходими документи:

1. Документ за самоличност или изрично пълномощно;

2. Заявление по образец

ЗАЯВЛЕНИЕ (образец)

Срок за изпълнение:

до 3 работни дни

ТАКСА

6.00 лв.

 

Закон за гражданската 
регистрация - чл.24, ал.1 и
чл.106, ал.1, т.1, 
във връзка с чл.5, т.1

Закон за местните данъци
и такси - чл.110, ал.1, т.2
Наредба № РД-02-20-6 от
24.04.2012 г. за издаване на
удостоверения въз основа на
регистъра на населението
(Издадена от министъра на
регионалното развитие и
благоустройството и министъра на
правосъдието, обн., ДВ,
бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл.18 

15.Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението

Необходими документи:

1. Документ за самоличност или изрично пълномощно;

2. Заявление по образец

ЗАЯВЛЕНИЕ (образец)

Срок за изпълнение:

до 3 работни дни

ТАКСА

6.00 лв.

Закон за гражданската 
регистрация - чл.106, ал.1, т.1 

във връзка с чл.3, ал.2, т.2
Закон за местните данъци
и такси - чл.110, ал.1, т.12
Наредба № РД-02-20-6 от
24.04.2012 г. за издаване на
удостоверения въз основа на
регистъра на населението
(Издадена от министъра на
регионалното развитие и
благоустройството и министъра на
правосъдието, обн., ДВ,
бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл.19 

16.Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.

Заявление (образец)

Срок за изпълнение:

до 3 работни дни

 

Закон за гражданската 
регистрация –
чл. 106, ал. 1, т. 1
Закон за местните данъци

и такси - чл. 110, ал. 1, т. 13
Наредба №1 на министъра на правосъдието и правната евроинтеграция от 19 февруари 1999г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство – чл.15, ал.2

17.Издаване на препис или копие от личен регистрационен картон или страница от семейния регистър на населението
Заявление (образец)

Срок за изпълнение:

до 3 работни дни

Закон за гражданската
регистрация - чл.106, ал.1, т.1
във връзка с чл.102, ал.1 т.3

Закон за местните данъци
и такси - чл.110, ал.1, т.13

18.Издаване на удостоверение за сключване на брак на български граждани в чужбина

Необходими документи:

1. Документ за самоличност или изрично пълномощно;

2 .При сключване на брак в чужбина с чужденец, за същия се представят документи по чл.20 ал.2 и ал.4 от Наредба №РД-02-20-06/24.04.2012 г. - с превод и легализация.;

Заявление по образец

ЗАЯВЛЕНИЕ (образец)

Срок за изпълнение:

до 3 работни дни

ТАКСА

 6.00 лв.

Закон за гражданската 

регистрация - чл.24, ал.1 и чл.106,
ал.1, т.1 във връзка с чл.5, т.4

Закон за местните данъци
и такси - чл.110, ал.1, т.6 и т.11
Наредба № РД-02-20-6 от
24.04.2012 г. за издаване на
удостоверения въз основа на
регистъра на населението
(Издадена от министъра на
регионалното развитие и
благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ,
бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл.20

19.Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България / Издаване на удостоверение за сключване на брак за чуждестранен гражданин за сключване на брак в Република България

Необходими документи:

1. Документ за самоличност или изрично пълномощно;

2. Заявление по образец

ЗАЯВЛЕНИЕ (образец)

Срок за изпълнение:

до 3 работни дни

ТАКСА

 6.00 лв.

Закон за гражданската 
регистрация - чл.24, ал.1 и
чл.106, ал.1, т.1 

във връзка с чл.5, т.4
Закон за местните данъци
и такси - чл.110, ал.1, т.6
Наредба № РД-02-20-6 от
24.04.2012 г. за издаване на
удостоверения въз основа
на регистъра на населението
(Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ,

бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл.21

20.Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

Необходими документи:

1. Документ за собственост, документи за ползване на имота за жилищни нужди, включително договор за предоставяне на социална услуга от резидентен тип и договор за настаняване в специализираните институции, други документи, доказващи собствеността или ползването на имота;

2. Писмено съгласие на собственик, когато заевителят не е собственик, чрез декларация по образиц по чл. 92 от ЗГР;

3. Пълномощно в случаите, когато адресната карта и заявлението се подават от упълномощено лице.

Забележка: При необходимостмогат да бъдат изисквани и допълнителни документи.

Срок за изпълнение:

Няма предвиден срок

ТАКСА
6.00 лв.

Закон за гражданската 
регистрация - чл.95 и чл.98 във
връзка с чл.5, т.3 и чл.106, ал.1, т.1

Закон за местните данъци
и такси - чл.110, ал.1, т.8
Наредба № РД-02-20-6 от
24.04.2012 г. за издаване на
удостоверения въз основа на
регистъра на населението
(Издадена от министъра на
регионалното развитие и
благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ,
бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл.22 и чл.24

21.Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

Необходими документи:

1.Документ за собственост, документи за ползване на имота за жилищни нужди, включително договор за предоставяне на социална услуга от резидентен тип и договор за настаняване в специалиализираните институции, други документи, доказващи собствеността или ползването на имота;

2. Писмено съгласие на собственик, когато заявителят не е собственик, чрез декларация по образец по чл. 92 от ЗГР;

3. Пълномощно в случаите, когато адресната карта и заявлението се подават от упълномощено лице.

Забележка: При необходимост могат да бъдат изисквани и допълнителни документи.

Срок за изпълнение:
Няма предвиден срок

ТАКСА
6.00 лв.

Закон за гражданската 
регистрация - чл.96 и чл.99 във
връзка с чл.5, т.3 и чл.106, ал.1, т.1 

Закон за местните данъци

и такси - чл.110, ал.1, т.8
Наредба № РД-02-20-6 от
24.04.2012 г. за издаване на
удостоверения въз основа на
регистъра на населението
(Издадена от министъра на
регионалното развитие и
благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ,

бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл.23 и чл.25

 

22.Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес

Необходими документи:

1. Документ за самоличност или изрично пълномощно;

2. Заявление по образец

ЗАЯВЛЕНИЕ (образец)

Срок за изпълнение:

до 3 работни дни

ТАКСА
6.00 лв.

Закон за гражданската
регистрация - чл.95 и чл.98

23.Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес

Необходими документи:

1. Документ за самоличност или изрично пълномощно;

2. Заявление по образец

ЗАЯВЛЕНИЕ (образец)

Срок за изпълнение:

до 3 работни дни

ТАКСА
6.00 лв.

Закон за гражданската 
регистрация - чл.96 и чл.99

24.Възстановяване или промяна на име / Вписване на промяна в Актове за гражданско състояние, извършена по съдебен или административен ред

Необходими документи:

1. Влязло в сила съдебно решение или друг административен акт, удостоверяващ промяната;

2. Документ за самоличност или изрично пълномощно;

3. Заявление по образец от лицето

ЗАЯВЛЕНИЕ (образец)

Срок за изпълнение:

до 3 дни след получаване на документите

ТАКСА

няма

Закон за гражданската

регистрация - чл.19а

25.Промяна в актовете за гражданско състояние

Необходими документи:

1. Влязло в сила съдебно решение или друг административен акт, удостоверяващ промяната;

2. Документ за самоличност или изрично пълномощно;

3. Заявление по образец от лицето

ЗАЯВЛЕНИЕ (образец)

Срок за изпълнение:

до 3 дни след получаване на документите

ТАКСА

няма

 

Закон за гражданската

регистрация - чл.74 и чл.76
Закон за местните данъци
и такси -чл.110, 
ал.2, т.4 и т.7

26.Издаване на преписи или заверени копия от актове по гражданско състояние

Необходими документи:

1. Документ за самоличност или изрично пълномощно;

2. Заявление по образец

ЗАЯВЛЕНИЕ (образец)

Срок за изпълнение:
до 3 работни дни

ТАКСА

6.00 лв.

Закон за гражданската 
регистрация 

27.Съставяне на Актове за гражданско състояние на български граждани, които имат Актове съставени в чужбина

Необходими документи:

1. Оригинален акт за гражданско състояние от чужбина, преведен и легализиран;

2. Заявление по образец

ЗАЯВЛЕНИЕ (образец)

Срок за изпълнение:

до 14 дни след представяне на редовни документи

ТАКСА

няма

Закон за  гражданската
регистрация - чл.72, ал.3
във връзка с чл.70, ал.1 

28.Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство

Необходими документи:

1. Документ за самоличност или изрично пълномощно;

2. Комплект документи по чл.15 ал.1 от Наредба №1 за пролагане на чл.5 от Закона за българско гражданство;

3. Заявление по образец

ЗАЯВЛЕНИЕ (образец)

Срок за изпълнение:

доработни дни
ТАКСА

няма

Наредба №1 на  министъра на правосъдието и правната евроинтеграция от 19.02.1999 г.
(обн., ДВ, бр. 19 от 02.03.1999 г.)
за прилагане на глава пета от
Закона за българското гражданство –
чл.15, ал.3 във връзка с ал.1

29.Издаване на удостоверение за приемно семейство

Необходими документи:

ЗАЯВЛЕНИЕ (образец)

Срок за изпълнение:

доработни дни

ТАКСА

няма

Закон за гражданската
регистрация - чл.24, ал.1

30.Вписване на поправка на име в Акт за гражданско състояние

Необходими документи:

Заявление (образец)

Срок за изпълнение:

до 3 работни дни

ТАКСА
няма

Закон за гражданската
 регистрация - чл.76, ал.1

31.Предоставяне на данни по гражданската регистрация на държавни органи и институции

Необходими документи:

Заявление (образец)

Срок за изпълнение:
до 3 работни дни

ТАКСА
няма

Закон за гражданската 
регистрация - чл.106, ал.1, т.2

32.Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

Заявление (образец)

Срок за изпълнение:

до 3 работни дни

Гражданско процесуален 
кодекс - чл.431, ал.3 и ал.4

33.Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи

Необходими документи:

Заявление (образец)

Срок за изпълнение:

до 3 работни дни

ТАКСА
няма

Семеен кодекс - чл.19,
ал.2 и ал.3

34.Припознаване на дете

Необходими документи:

Заявление (образец)

Срок за изпълнение:
до 3 работни дни

ТАКСА

няма

 Семеен кодекс - чл.65

З5.Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

ТАКСА

5.00 лв.

 

Закон за гражданската
регистрация - чл.106, ал.1, т.1
Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (обн., ДВ, бр. 73 от 12.09.1958 г.) - чл.3
Закон за местните данъци
и такси - чл.110, ал.1, т.11

36.Издаване на други удостоверения/справки за данни по регистрите за гражданско състояние

Необходими документи:

1. Документ за самоличност или изрично пълномощно;

2. Заявление по образец

ЗАЯВЛЕНИЕ (образец)

Срок за изпълнение:

до 3 работни дни

ТАКСА

10.00 лв.

Закон за гражданската 
регистрация 

37. Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско сестояние

На основание на: Закон за ратифициране на Конвенцията за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние, подписана на 08.09.1976 г. във Виена - чл. 1; чл. 8

1. Документ за самоличност или изрично пълномощно;

2. Искане по образец

Искане по образец

Срок за изпълнение:

До 3  работни дни

Такса

6.00 лв.


Адрес и телефон за справка по услугите:

гр.Садово, ул."Иван Вазов" № 2, етаж 1, стая 101

Лице за контакт: Милена Атанасова - гл. спец. "ЕСГРАОН"

тел. централа: 03118/26-01 вътрешен: 115

тел. централа: 03118/21-71 вътрешен: 115


Административни услуги 

НОТАРИАЛНА  ДЕЙНОСТ

Наименование на услугата нормативна основа

1.Нотариално удостоверение на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване

Срок за изпълнение:

до 3 работни дни

Такса

Закон за нотариусите и нотариалната дейност - чл.83

2.Нотариално удостоверение на съдържанието на подписа и съдържанието на пълномощно по чл.37 от Закона за задълженията и договорите

Срок за изпълнение:

до работни дни

Такса

Закон за нотариусите и нотариалната дейност - чл.83

3.Нотариално удостоверение на верността на преписи и извлечения от документи и книжа

Срок за изпълнение:

до 3 работни дни

Такса

Закон за нотариусите и нотариалната дейност - чл.83

 

Адрес и телефон за справка по услугите:

гр.Садово, ул."Иван Вазов" № 2, етаж 1, стая 101

Лице за контакт: Милена Атанасова - гл. спец. "ЕСГРАОН"

тел. централа: 03118/26-01 вътрешен: 115

тел. централа: 0318/21-71 вътрешен: 115