За контакти:
централа тел.: 03118/26-01; 21-71
тел.: 0884233790
тел. на кмета: 03118/22-50
факс: 03118/25-00
e-mail: sadovo@sadovo.bg


Административни услуги при

УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА


Наименование на услугата

нормативна основа

1.Издаване на удостоверение за картотекиране на граждани по реда нс Закона за наемните отношения (отм.) с жилищни нужди по чл.2, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове

Необходими документи:
1.Искане по образец;

2.Документ за самоличност (за справка);

3.Документ за собственост (ако има такъв);
4. Декларация за семейно имотно състояние;
5. Удостоверение за наследници (при необходимост);

6.Пълномощно (когато искането се подава от упълномощено лице).

Искане (образец)

Срок за изпълнение:

15 дни след представяне на редовни документи

ТАКСА

20.00 лв.

 

Закон за уреждане
правата на граждани с многогодишни
жилищно-спестовни
влогове - чл.2, ал.2

Правилник за прилагане
на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове

Закон за местните
данъци и такси - чл.115

2.Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

Необходими документи:
1.Искане по образец;

2.Документ за самоличност (за справка);

3.Документ за собственост (ако има такъв);
4.Скица на имота;
5.Удостоверение за наследници (при необходимост);

6.Пълномощно (когато искането се подава от упълномощено лице).

Искане (образец)

Срок за изпълнение:

15 дни след представяне на редовни документи

ТАКСА

20.00 лв.

 

Закон за общинската
собственост - чл.62, ал.4

3.Установяване на жилищни нужди - картотекиране и издаване на удостоверение

Необходими документи:

1.Искане по образец;

2.Документ за самоличност (за справка);

3.Документ за собственост (ако има такъв);
4.Декларация за семейно имотно състояние;
5.Удостоверение за наследници (при необходимост);

6.Пълномощно (когато искането се подава от упълномощено лице).

Искане (образец)

Срок за изпълнение:

14 дни след представяне на редовни документи

ТАКСА

20.00 лв.

Закон за общинската
собственост - чл.45а, ал.1

4.Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

Необходими документи:

1.Искане по образец;

2.Документ за самоличност (за справка);

3.Удостоверение за наследници (при необходимост);

4.Пълномощно (когато искането се подава от упълномощено лице).

Искане (образец)

Срок за изпълнение:
14 дни 
след представяне на редовни документи

ТАКСА

5.00 лв. за страница

 

Закон за общинската
собственост - чл.62, ал.2

Закон за местните
данъци и такси - чл.115

5.Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот

Необходими документи:
1.Искане по образец;

2.Документ за самоличност (за справка);

3.Документ за собственост (ако има такъв);
4.Удостоверение за наследници (при необходимост)

5.Пълномощно (когато искането се подава от упълномощено лице).

Искане (образец)

Срок за изпълнение:
14 дни 
след представяне на редовни документи

ТАКСА
20.00 лв.

 

Закон за общинската
собственост - чл.62, ал.4

6.Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

Необходими документи:

1.Искане по образец;

2.Документ за самоличност (за справка);

3.Документ за собственост (ако има такъв);
4.Удостоверение за наследници (при необходимост);

5.Пълномощно (когато искането се подава от упълномощено лице).

Искане (образец)

Срок за изпълнение:

15 дни след представяне на редовни документи

ТАКСА

20.00 лв.

Закон за общинската
собственост - чл.62, ал.4 във връзка с Гражданскопроцесуален
кодекс - чл.587 

7.Издаване на заповед за изземване на имот

Необходими документи:

1.Искане по образец;

2.Документ за самоличност (за справка);

3.Документ за собственост;
4.
Пълномощно (когато искането се подава от упълномощено лице).

Искане (образец)

Срок за изпълнение:

30 дни след представяне на редовни документи

ТАКСА
няма

 

 Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи -  чл.34, ал.1

8.Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти

Необходими документи:

1.Искане по образец;

2.Документ за самоличност (за справка);

3.Документ за собственост (ако има такъв);
4.Скица на имота;
5.Удостоверение за наследници (при необходимост);

6.Пълномощно (когато искането се подава от упълномощено лице).

Искане (образец)

Срок за изпълнение:
14 дни
 след представяне на редовни документи

ТАКСА
20.00 лв.
за всеки имот

 

Закон за общинската
собственост - чл.62, ал.4, във връзка с
чл.5

9.Издаване на заверено копие от заповеди, договори, решение за отстъпено право за строеж и други

Необходими документи:

1.Заявление по образец;

2.Документ за самоличност (за справка);

3.Удостоверение за наследници (при необходимост);

4.Пълномощно (когато искането се подава от упълномощено лице).

Заявление (образец)

Срок за изпълнение:

15 дни след представяне на редовни документи

ТАКСА

5.00 лв. за страница

 

Закон за местните
данъци и такси - чл.115

10.Издаване на заверено копие от акт за общинска собственост или акт за държавна собственост

Необходими документи:

1.Заявление по образец;

2.Документ за самоличност (за справка);

3.Удостоверение за наследници (при необходимост);

4.Пълномощно (когато искането се подава от упълномощено лице).

Заявление (образец)

Срок за изпълнение:

15 дни след представяне на редовни документи

ТАКСА

10.00 лв.

Закон за местните
данъци и такси - чл.115

11.Издаване на копие от отчуждителна преписка

Заявление (образец)

Срок за изпълнение:

15 дни след представяне на редовни документи

ТАКСА

20.00 лв.

 

Закон за местните
данъци и такси - чл.115

Адрес и телефон за справка по услугите:

гр.Садово, ул."Иван Вазов" № 2, етаж 3, стая 305

Лица за контакт: Васка Гюстерова - гл. спец. "Общинска собственост"

                             Надежда Попова - гл. спец. "Общинска собственост"

тел. централа: 03118/26-01 вътрешен: 106

тел. централа: 03118/21-71 вътрешен: 106