За контакти:
централа тел.: 03118/26-01; 21-71
тел.: 0884233790
тел. на кмета: 03118/22-50
факс: 03118/25-00
e-mail: sadovo@sadovo.bg

.
Програми и проекти

П

Пр......

Проект "Мониторинг на местни политики в община Садово за ефективно приобщаване и участие на ромите чрез партньорско управление с гражданите и бизнеса"

......

Проект № BG05M9OP001-2.040-0010 " Предоставяне на патронажна грижа в община Садово"

.

Проект № BG05M2OP001-3.002-0130-С02 "Интеграция и добро образование за учениците от ОУ "Гео Милев "гр. Садово"

.

Презентация на Проект № BG06RDNP001-7.007-0037-C01 "Реконструкция на спортна инфраструктура на територията на община Садово"

.

Презентация на Проект № BG06RDNP001-7.001-0106-C01 "Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа на територията на община Садово"

.

Презентация на Проект № 16/07/2/0/00388 "Рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръжения и принадлежностите към тях на територията на община Садово"

,

Проект № BG05M2OP001-3.001-0073- "Интеграция и добро образование в детските градини в община Садово"

Проект № BG05M9OP001-1.002-0028 "Активни, мотивирани и заети в община Садово"

.
Проект BG05M9OP001-2.002-0013-C001 "Услуги за социално включване и независим живот в община Садово" 

Проект BG06-236 "Развитие на деца в риск и подкрепа за образованието в община Садово"
.
Проект 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 "Нови възможности за грижа"

 

.