За контакти:
централа тел.: 03118/26-01; 21-71
тел.: 0884233790
тел. на кмета: 03118/22-50
факс: 03118/25-00
e-mail: sadovo@sadovo.bg


Д О К У М Е Н Т И
.
.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА КОНТРОЛ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕ НА ТЕРОРИЗМА В ОБЩИНА САДОВО

.

ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ

.

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ

,

Устройствен правилник на общинска администрация - гр.Садово

,

,

ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.12.Т.2 ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.14 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

.

.

.Декларации по Чл. 12 т. 1 от ЗПУКИ от кмета на Общината, зам. кмета на Общината и кметове на населени места в Община СадовоДекларации по чл. 12.т.2. във връзка с чл.14 от закона за преодтвратяване и установяване на конфликт на интереси

.

.

.

.Декларации по чл.12,.1 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

.

Вътрешни правила за организация на административното обслужване в община Садово

.

Харта на клиента