За контакти:
централа тел.: 03118/26-01; 21-71
тел.: 0884233790
тел. на кмета: 03118/22-50
факс: 03118/25-00
e-mail: sadovo@sadovo.bg


Административни услуги

СЕЛСКО СТОПАНСТВО  И  ЕКОЛОГИЯ 

Наименование на услугата нормативна основа

1.Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд

Срок за изпълнение:
до 3 работни дни

ТАКСА

5 лева

.

Правилник за прилагане на Закона за горите - чл.131б

2.Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 
/пет/ дървета и до 1 декар лозя в селскостопански земи

Необходими документи:
1.Зачвление по образец;

2.Документ за самоличност (за справка);

3.Документ за собственост (ако има такъв);
4.Пълномощно (когато искането се подава от упълномощено лице).

Заявление (образец)

Срок за изпълнение:
до 14 работни дни

ТАКСА
10.00 лв.
 на брой дърво

.

Закон за опазване на селскостопанското имущество - чл.32, ал.2

3.Определяне на маршрут при транспортиране на отпадъци

Срок за изпълнение:
до 14 работни дни

ТАКСА

няма
.

Закон за управление на отпадъците - чл.18, ал.2
4.Издаване на свидетелство за собственост при продажба на едър рогат добитък

Необходими документи:

1.Искане в сбободна форма;

2.Документ за самоличност (за справка);

3.Пълномощно (когато искането се подава от упълномощено лице).

Срок за изпълнение:
до 14 работни дни

ТАКСА
3.00 лв.
.

Закон за местните данъци и такси - чл.112

5.Заверка на анкетни формуляри към анкетна карта за регистрация на  земеделски производители в областната дирекция "Земеделие"

Срок за изпълнение:
до 3 работни дни

ТАКСА

няма

.

6.Издаване на позволително за ползване на лечебни растения

Необходими документи:

1.Заявление по образец;

2.Документ за самоличност (за справка);

3.Пълномощно (когато искането се подава от упълномощено лице).

Заявление (образец)

Срок за изпълнение:
до 14 работни дни

ТАКСА
20.00 лв.
.

Закон за лечебните растения - чл.22, т.2

7.Издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни растения

Необходими документи:

1.Заявление по образец;

2.Документ за самоличност (за справка);

3.Пълномощно (когато искането се подава от упълномощено лице).

Заявление (образец)

Срок за издаване:

до 14 работни дни

ТАКСА

20.00 лв.
.

Закон за лечебните растения - чл.46, т.3

8.Издаване на разрешение за ползване на водни обекти - публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл.46, ал.1, т.3 от Закона за водите

Необходими документи:

1.Заявление по образец;

2.Документ за самоличност (за справка);

3.Документи, съгласно изискванията на Закона за водите;

4.Пълномощно (когато искането се подава от упълномощено лице).

Заявление (образец)

Срок за изпълнение:

до 30 работни дни

ТАКСА

250.00 лв.

.

Закон за водите - чл.50, чл.52, ал.1, т.3, б."б"

9.Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините

Необходими документи:

1.Заявление по образец;

2.Документ за самоличност (за справка);

3.Документи, съгласно изискванията на Закона за водите;

4.Пълномощно (когато искането се подава от упълномощено лице).

Заявление (образец за минерална вода)

Заявление (образец за водовземане)

Заявление (образец за каптиран извор)

Заявление (образец за нови съоръжения)

Срок за изпълнение:

до 30 работни дни

ТАКСА

250.00 лв.

.

Закон за водите - чл.50, чл.52, ал.1, т.3, б."а" 

Адрес и телефон за справка по услугите:

гр.Садово, ул."Иван Вазов" № 2, етаж 4, стая 405

Лица за контакт: Атанас Иванов - гл. спец. "ЕТЗ" и Стоян Гайтаников - гл. спец. "ЗЕТД"

тел.централа: 03118/26-01  вътрешен: 117

тел.централа: 03118/21-71  вътрешен: 117
.
.

Административни услуги

ЗЕЛЕНА СИСТЕМА

Наименование на услугата нормативна основа

1.Издаване на разрешение за преместване на растителност

Необходими документи:

1.Заявление в сбободна форма;

2.Документ за самоличност (за справка);

3.Документ за собственост;

4.Пълномощно (когато искането се подава от упълномощено лице).

Срок за изпълнение:
до 14 работни дни

ТАКСА
20.00 лв.
 на брой дърво

.

Закона за устройство на
територията -  чл.62, ал.10

2.Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение

Необходими документи:

1.Заявление по образец;

2.Документ за самоличност (за справка);

3.Документ за собственост;

4.Пълномощно (когато искането се подава от упълномощено лице).

Заявление (образец)

Срок за изпълнение:
до 14 работни дни

ТАКСА
20.00 лв.
 на брой дърво

.

Закон за устройство на
територията - чл.63, ал.2

3.Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар

Необходими документи:

1.Заявление по образец;

2.Документ за самоличност (за справка);

3.Документ за собственост;

4.Пълномощно (когато искането се подава от упълномощено лице).

Заявление (образец)

Срок за изпълнение:
до 14 работни дни

ТАКСА
20.00 лв.
 
.

Закон за опазване на
селскостопанското имущество - чл.32, ал.3 

4.Маркиране на дървесина, добита извън горските територии

Срок за изпълнение:
до 3 работни дни

ТАКСА

5 лева

.

Закон за горите - чл.207

5.Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии

Срок за изпълнение:
до 3 работни дни

ТАКСА

5 лева на брой билет

.

Закон за горите - чл.211, ал.4

Адрес и телефон за справка по услугите:

гр.Садово, ул."Иван Вазов" № 2, етаж 4, стая 405

Лице за контакт: Атанас Иванов - гл. спец. "ЕТЗ"

тел.централа: 03118/26-01  вътрешен: 117

тел.централа: 03118/21-71  вътрешен: 117
.
.

Административни услуги

ТЪРГОВИЯ, ТУРИЗЪМ, ТРАНСПОРТ

Наименование на услугата нормативна основа

1.Заверка на регистри за покупка на отпадъци от черни и цветни метали

Срок за изпълнение:
до 14 работни дни

ТАКСА

няма
.

Наредба за реда за извършване
на търговска дейност с отпадъци от черни и 
цветни метали - чл.9, ал.2
2.Категоризация на заведения за хранене и развлечение

Необходими документи:

1.Заявление по образец;

2.Документ за самоличност (за справка);

3.Документи, съгласно Закона за туризма;

4.Пълномощно (когато искането се подава от упълномощено лице).

Заявление (образец)

Срок за изпълнение:
до 30 работни дни

ТАКСА

до 20 места за сядане – 110.00 лв.

от 21 до 50 места за сядане – 250.00 лв.

от 51 до 150 места за сядане – 500.00 лв.

от 151 до 300 места за сядане – 940.00 лв.

над 300 места за сядане – 1 400.00 лв.
.
Закон за туризма -
чл.128, т.2 и т.3

3.Категоризация на средства за подслон и места за настаняване

Необходими документи:

1.Искане по образец;

2.Документ за самоличност (за справка);

3.Документи, съгласно Закона за туризма;

4.Пълномощно (когато искането се подава от упълномощено лице).

Заявление (образец)

Срок за изпълнение:
до 30 работни дни

ТАКСА

 1. за категоризиране на средства за подслон – хотели, мотели, вилни и туристически селища:
  до 30 стаи – 500.00 лв.
  от 31 до 150 стаи – 1 000.00 лв.
  от 141 до 300 стаи – 1 870.00 лв.
  от 301 до 500 стаи – 2 750.00 лв.
  над 500 стаи – 5 000.00 лв.

 1. за категоризиране на места за настаняване – пансиони, почивни станции, семейни хотели, самостоятелни стаи, вили, къщи, бунгала, къмпинги и туристически хижи:
  до 20 стаи – 250.00 лв.
  от 21 до 40 стаи – 500.00 лв.
  от 40 до 60 стаи – 940.00 лв.
  от 61 до 100 стаи – 2 500.00 лв.
  над 100 стаи – 5 000.00 лв.
  за едно легло в самостоятелна стая – 10.00 лв.
  за едно легло в туристическа хижа – 10.00 лв.

.

Закон за туризма - 
чл.128, т.1

4.Заверка на регистър на настанените туристи и на реализираните от тях нощувки

Срок за изпълнение:
до 3 работни дни

ТАКСА

няма
.

Закон за туризма - 
чл.49, ал.2 
5.Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани средства за подслон или места за настаняване и издаване на удостоверение

Необходими документи:

1.Искане в сбободна форма;

2.Документ за самоличност (за справка);

3.Документи, удостоверяващи промяната;

4.Пълномощно (когато искането се подава от упълномощено лице).

Срок за изпълнение:
до 14 работни дни

ТАКСА

150.00 лв.

.

Закон за туризма - чл.169 и във 
връзка с чл.168, ал.2

6.Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечение и издаване на удостоверение

Необходими документи:

1.Искане в сбободна форма;

2.Документ за самоличност (за справка);

3.Документи, удостоверяващи промяната;

4.Пълномощно (когато искането се подава от упълномощено лице).

Срок за изпълнение:
до 14 работни дни

ТАКСА

150.00 лв.

. 

Закон за туризма - чл.169 и във 
връзка с чл.168, ал.2

7.Издаване на удостоверение  за категория на туристически обект – дубликат

Необходими документи:

1.Искане в сбободна форма;

2.Документ за самоличност (за справка);

3.Документи, удостоверяващи промяната;

4.Пълномощно (когато искането се подава от упълномощено лице).

Срок за изпълнение:
до 14 работни дни

ТАКСА

100.00 лв.

.

Наредба за категоризиране на 
средствата за подслон, местата
за настаняване и заведенията 
за хранене и развлечения - 
чл.19, ал.1 

 Адрес и телефон за справка по услугите:

гр.Садово, ул."Иван Вазов" № 2, етаж 4, стая 405

Лице за контакт: Атанас Иванов - гл. спец. "ЕТЗ"

тел.централа: 03118/26-01  вътрешен: 117

тел.централа: 03118/21-71  вътрешен: 117
.
.

Административни услуги

ТРАНСПОРТ

.

Наименование на услугата нормативна основа

1.Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с увреждания и използване на улеснения при паркиране

Необходими документи:

1.Заявление по образец;

2.Документ за самоличност (за справка);

3.Експертно решение на ТЕЛК;

4.Снимка;

5.Пълномощно (когато искането се подава от упълномощено лице).

Заявление (образец)

Срок за изпълнение:
до 7 работни дни

ТАКСА
няма
.

Закон за движението по пътищата - чл.99а

Адрес и телефон за справка по услугите:

гр.Садово, ул."Иван Вазов" № 2, етаж 3, стая 305
Лице за контакт:
 Дарена Динчева

тел.централа: 03118/26-01  вътрешен: 131

тел.централа: 03118/21-71  вътрешен: 131
.

 .

Административни услуги 

  
СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ


Наименование на услугата нормативна основа

1.Отпускане на еднократна социална помощ

Необходими документи:

1.Искане по образец;

2.Документ за самоличност (за справка);

Искане(образец)

Срок за изпълнение:

ТАКСА
.

Адрес и телефон за справка по услугите:

гр.Садово, ул."Иван Вазов" № 2, етаж 4, стая 
Лице за контакт:
 Ели Стоянова - секретар "МКБППМН"

тел.централа: 03118/26-01  вътрешен: 124

тел.централа: 03118/21-71  вътрешен: 124